Cần chấn chỉnh biểu hiện chạy theo thành tích trong xây dựng nông thôn mới

22:23, 17/07/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Với sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, cả nước đã hoàn thành sớm các mục tiêu 5 năm (2016-2020) của Chương trình, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Tuy nhiên phải kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, tự thỏa mãn với thành tích đã đạt được.
 
Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, xanh, sạch, đẹp hơn; hạ tầng thiết yếu về giao thông, thủy lợi, văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới; kinh tế nông thôn ngày càng phát triển, đời sống vật chất của nông dân ngày càng được nâng cao...
 

Đến tháng 6 năm 2020, cả nước đã có 5.177 xã (58,2%) đạt chuẩn NTM, tăng 371 xã (4,2%) so với cuối năm 2019; có 9 tỉnh, thành phố có 100% số xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 16,2 tiêu chí/xã; có 127/664 đơn vị cấp huyện thuộc 45 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (tăng 14 đơn vị cấp huyện so với cuối năm 2019) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn NTM. Cả nước đã có 62/63 UBND tỉnh đã phê duyệt, triển khai Đề án/Kế hoạch triển khai Chương trình OCOP; có 34 tỉnh, thành phố đánh giá, phân hạng và có quyết định công nhận cho 1.730 sản phẩm OCOP của 1.005 chủ thể tham gia Chương trình OCOP.

Dù có nhiều kết quả tích cực, song việc xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế. Kết quả xây dựng nông thôn mới của một số vùng còn thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước và vẫn còn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền.
 
Đến nay, vẫn còn 45 huyện thuộc 21 tỉnh, thành phố còn "trắng" xã đạt chuẩn nông thôn mới; 18 tỉnh, thành phố chưa có đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 9 tỉnh có tỷ lệ xã đạt chuẩn rất thấp (dưới 30%).
 
Trên cơ sở kết quả của Chương trình giai đoạn 2011-2020, Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới cho giai đoạn tiếp theo đang được lấy ý kiến, sửa đổi, bổ sung.
 
Theo báo cáo, Bộ tiêu chí cơ bản giữ nguyên kết cấu 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cấp xã, 9 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới cấp huyện.
 
Bên cạnh đó là điều chỉnh, bổ sung nội hàm một số chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp với chính sách pháp luật giai đoạn 2021-2025; tập trung xây dựng mới Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trong giai đoạn 2021-2025.
 
Bộ tiêu chí mới sẽ tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn, để phù hợp với điều kiện thực tế, tránh lãng phí các nguồn lực đầu tư; đồng thời, lượng hóa tối đa các tiêu chí, để thuận lợi trong chỉ đạo, thực hiện, đánh giá công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.
 
Đồng thời tạo thuận lợi và khích lệ các xã, huyện có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn hơn tiếp tục phấn đấu để đạt chuẩn nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025.

Năm 2020 là năm then chốt thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của giai đoạn 2016-2020 theo hướng nâng cao chất lượng, ngày càng đi vào chiều sâu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành Trung ương cần căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo đã được ban hành để tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương theo địa bàn được phân công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu còn lại của Chương trình trong năm 2020.

Đặc biệt, phải kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các biểu hiện chạy theo thành tích, huy động quá sức dân, tự thỏa mãn với thành tích đã đạt được. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương lồng ghép các mục tiêu, nội dung về xây dựng NTM vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, Chính phủ giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các mục tiêu, nội dụng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm; điều chỉnh phương án đề xuất nguồn lực cho phù hợp để vừa bố trí đủ cho các nội dung bổ sung, vừa tránh chồng chéo, vừa tạo điều kiện lồng ghép, phối hợp chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia  giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, nhằm đảm bảo thiết thực, nâng hiệu quả đầu tư. 

Đồng thời, làm rõ vấn đề quy hoạch NTM cấp xã, huyện trong cả nước, từ đó xác định các nội dung trọng tâm để đề xuất Chương trình phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025; xác định rõ định hướng phát triển kinh tế nông thôn toàn diện, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống một cách bền vững cho người dân nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ, cơ quan có liên quan chủ động hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt; sớm hoàn thiện các thủ tục để trình Quốc hội phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 ngay sau khi Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư Chương trình.

PV

.