Cập nhật lúc: 15:13, 06/12/2018 [GMT+7]
.

Đưa Nghị quyết "tam nông" vào cuộc sống


(Báo Quảng Ngãi)- Huyện Sơn Hà đã ban hành và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết chuyên đề 02-NQ/HU ngày 21.3.2016 về phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, gắn với phát triển kinh tế rừng bền vững, xây dựng nông thôn mới và thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn.

TIN LIÊN QUAN


Nghị quyết "tam nông" ra đời trong bối cảnh kinh tế - xã hội của huyện Sơn Hà còn nhiều khó khăn, do xuất phát điểm thấp, tỷ lệ tích lũy cho đầu tư còn hạn chế, nguồn thu trên địa bàn thấp; hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

Canh tác rau an toàn ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà).
Canh tác rau an toàn ở xã Sơn Hạ (Sơn Hà).

Vì vậy, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các hội, đoàn thể phối hợp triển khai, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề 02-NQ/HU của Huyện ủy và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Sau gần 3 năm triển khai, nền kinh tế của huyện tiếp tục duy trì nhịp độ tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng định hướng; kinh tế nông, lâm nghiệp phát triển ổn định và có nhiều khởi sắc.

"Thời gian tới, Huyện ủy Sơn Hà tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và quyết tâm triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề 02-NQ/HU của Huyện ủy, trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu theo lĩnh vực, sản phẩm chủ lực của ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện xây dựng nông thôn mới; chất lượng quy hoạch và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với quy hoạch. Quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp”.

Bí thư Huyện ủy Sơn Hà VÕ TẤN LÃM


Đặc biệt, tại huyện Sơn Hà, sau nhiều nỗ lực nghiên cứu thực tiễn, tiếp cận khoa học và thị trường, huyện đã từng bước hình thành vùng sản xuất tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa. Công tác chuyển giao, áp dụng quy trình kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi và đảm bảo đầu ra sản phẩm nông, lâm nghiệp... Phong trào xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực.

Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà còn lãnh đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong 2 năm (2016-2017), huyện Sơn Hà đã giảm 1.654 hộ nghèo so với cuối năm 2015.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hà, việc thực hiện Nghị quyết "tam nông" trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế, đó là quy mô sản xuất nông, lâm nghiệp của huyện chủ yếu là kinh tế hộ gia đình, sản xuất nhỏ, manh mún, chưa tập trung, năng suất và chất lượng nông sản phẩm, hàng hóa thấp, sức cạnh tranh trên thị trường chưa cao.

Huyện cũng chưa xây dựng được nhiều tổ hợp tác, hợp tác xã, mô hình sản xuất liên kết chuỗi giá trị còn nhiều lúng túng, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, rau an toàn còn bất cập về vốn và nhận thức của người dân. Việc bàn giao, quản lý, trồng lại rừng trên diện tích đất rừng bị xâm hại còn chậm; công tác chỉ đạo tuyên truyền nghị quyết chưa bám sát tình hình thực tế tại địa phương...


Bài, ảnh: THANH NHỊ
 

.
.