Cập nhật lúc: 22:28, 13/06/2018 [GMT+7]
.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
​Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tha​m mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc (nếu có).
 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và địa phương hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vướng mắc (nếu có).
 
Các sở, ban, ngành tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh các nhiệm vụ đã được phân công trong Chương trình phối hợp số 01/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 09/10/2017 giữa UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm đảm bảo phối hợp chặt chẽ đồng bộ với Ban Thường trực Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phối hợp thực hiện.
 
UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã: Phối hợp vớiỦy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam trong việc tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, đối thoại theo chủ đề để Nhân dân trao đổi, góp ý kiến việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn; tạo điều kiện để Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức giám sát, phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các ngành, các cấp tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực trong cộng đồng đóng góp công sức để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; hàng năm xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh.
 
PV
.