Cập nhật lúc: 21:22, 30/08/2017 [GMT+7]
.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh


(Baquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công Thương lập Quy hoạch điều chỉnh quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu, định hướng phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan về quản lý CCN, giải quyết các thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và dự án sản xuất kinh doanh trong CCN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thay thế Quyết định số 09/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trong tháng 9/2017.

Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, cho ý kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh khóa XII (đầu năm 2018); tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị định 68 của Chính phủ.

Để tránh lãng phí trong việc sử dụng đất tại CCN, đối với các dự án đầu tư vào CCN, yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thẩm tra, xác định rõ nhu cầu sử dụng đất hợp lý, đảm bảo phù hợp với tính chất, quy mô, công suất thực hiện của từng dự án đầu tư và kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ, dừng hoạt động, sử dụng đất không hiệu quả, không đúng mục đích và các dự án hoạt động không đúng ngành nghề, sản phẩm đầu ra đã đăng ký đầu tư để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý theo quy định, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2017.

PV

.