Cập nhật lúc: 21:30, 31/05/2017 [GMT+7]
.

Giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn số 3050​/UBND-KT về việc tổ chức thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017.

Tại công văn trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc giao quyền tự chủ tài chính và phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2017 đối với đơn vị SNCL cấp tỉnh (các đơn vị SNCL trực thuộc UBND tỉnh và Trường Chính trị tỉnh, các đơn vị SNCL trực thuộc các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh) trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác; các tổ chức khoa học và công nghệ công lập; các đơn vị sự nghiệp công lập trong các lĩnh vực khác (giáo dục đào tạo; dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông và báo chí).

Đối với các đơn vị SNCL thuộc cấp huyện theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và Nghị định 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn nêu rõ: Đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (ngoài sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa-thể thao và du lịch; thông tin và truyền thông thì các sự nghiệp còn lại là sự nghiệp khác), căn cứ Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác (Nghị định số 141/2016/NĐ-CP) UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý xây dựng phương án tự chủ tài chính, báo cáo cơ quan có thẩm quyền để xem xét, thẩm tra phân loại các đơn vị SNCL trực thuộc, gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, có ý kiến. Sau khi có ý kiến bằng văn bản của cơ quan tài chính, cơ quan có thẩm quyền quyết định phân loại các đơn vị SNCL, việc giao quyền tự chủ cho các đơn vị được ổn định trong thời gian 3 năm, theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP.

Đối với các đơn vị SNCL trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo; dạy nghề; văn hóa, thể thao và du lịch; thông tin truyền thông: Xây dựng phương án tự chủ tài chính báo cáo cơ quan có thẩm quyền  xem xét, thẩm định, phê duyệt; tạm giao quyền tự chủ tài chính năm 2017 cho các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý theo phương án tự chủ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt như năm 2016 và được thực hiện cho đến khi Chính phủ ban hành các Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL trong từng lĩnh vực và có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của các Nghị định mới. 

Việc phân bổ, giao dự toán năm 2017 cho các đơn vị SNCL cấp huyện được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 686a/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2017 và Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2017.

PV

.