UBND tỉnh chỉ đạo về chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân

19:59, 11/01/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 325/UBND-NNTN ngày 30/01/2020 về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh.
 
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về việc Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai theo thẩm quyền; hoàn thành trước ngày 28/02/2021.
 
Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các quy định của pháp luật về đất đai và tình hình thực tế ở địa phương để đăng ký chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn cấp huyện và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
 
PV
.