Tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II

21:56, 25/06/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/1/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch UBND và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên UBND.
 
Cụ thể, Nghị định số 69/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7 về số lượng tối đa Phó Chủ tịch UBND ở các đơn vị hành chính của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP. Theo đó, số lượng Phó Chủ tịch UBND ở đơn vị hành chính cấp xã được quy định như sau:
 
Đối với đơn vị hành chính ở nông thôn: Xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND (hiện quy định xã loại II chỉ được có 01 Phó Chủ tịch UBND); xã loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.

 

1
1
Đối với đơn vị hành chính ở đô thị: Phường, thị trấn loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch UBND (hiện hành quy định phường, thị trấn loại II chỉ được có 1 Phó Chủ tịch UBND); phường, thị trấn loại III có 1 Phó Chủ tịch UBND.
 
Nghị định 69/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020. Từ ngày Nghị định này có hiệu lực cho đến khi bầu ra Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn loại II tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định 08/2016/NĐ-CP
 
Được biết, ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14. Theo đó, cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (UBND) xã quy định tại Điều 34 Luật Tổ chức chính quyền được sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:
 
Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an. Ủy ban nhân dân xã loại I, loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch; Xã loại III có 1 Phó Chủ tịch.
 
Đồng thời, Luật này cũng sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026:
 
- Hội đồng nhân dân tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh: Được bầu tối đa 95 đại biểu, giảm 10 đại biểu so với hiện nay (Hiện nay 2 thành phố này được bầu 105 đại biểu Hội đồng nhân dân);
 
- Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Giảm 10 đại biểu so với hiện nay. Với các tỉnh miền núi, vùng cao được bầu tối đa 75 (hiện nay là không quá 85 đại biểu); Với các tỉnh còn lại được bầu không quá 85 đại biểu (hiện nay không quá 95 đại biểu)…
 
PV
.