Triển khai chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức luân chuyển, điều động

22:26, 06/08/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương.
 
​Đồng thời, tổ chức thực hiện và chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động kịp thời, đúng đối tượng, điều kiện và thời gian theo quy định tại Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh.
 
Cơ quan, địa phương có cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động đến, lập dự trù kinh phí để cấp phát cho đối tượng và quyết toán với cơ quan tài chính cùng cấp theo quy định.
 
Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, địa phương thực hiện đúng quy định về nguồn kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách.
 
Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện chính sách của các cơ quan, địa phương; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện chính sách hàng năm, báo cáo UBND tỉnh.
 
PV
.