Lộ trình và chế độ, chính sách liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

21:51, 28/05/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Nghị quyết 32/NQ-CP về Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021 đã đưa ra lộ trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã từ năm 2019. Cụ thể như sau:
 
Năm 2019: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới quy định pháp luật về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; cơ bản sắp xếp các đơn vị có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn; Kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ và giải quyết chế độ dôi dư sau khi tiến hành sắp xếp.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Năm 2020: Tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đơn vị hành chính mới hình thành; Bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách cho những người dôi dư sau đại hội.
 
Năm 2021: Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu HĐND và kiện toàn tổ chức của HĐND, UBND cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị hành chính mới hình thành sau sắp xếp; Bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ chính sách cho những người dôi dư sau kiện toàn. Tổng kết việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2019 - 2021.
 
Nghị quyết 32 cũng nêu rõ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã khi thực hiện sắp xếp. 
 
UBND cấp tỉnh trên cơ sở cân đối ngân sách địa phương, xây dựng chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức, đơn vị do sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, xã, trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, hoàn thành trước ngày 31/12/2019.
 
Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, đánh giá, phân loại, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các ĐVHC cấp huyện, xã mới hình thành sau khi sắp xếp, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới;...
 
Rà soát, xây dựng phương án tiếp nhận, bàn giao, sử dụng các trụ sở làm việc, tài sản, cơ sở vật chất các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện sáp nhập, hợp nhất tại các ĐVHC cấp huyện, xã sau khi sắp xếp, bảo đảm sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát tài sản, đất đai khi đưa vào khai thác, sử dụng;...
 
Xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện việc sắp xếp số lượng lãnh đạo, quản lý, số lượng cán bộ, công chức, viên chức dôi dư gắn với thực hiện tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới hình thành theo các nghị quyết, kết luận của Đảng, quy định của Nhà nước bảo đảm phù hợp với thực tế và theo lộ trình, kế hoạch của địa phương.
 
Nghị quyết 32/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 14/5/2019.

PV

.