Cập nhật lúc: 22:12, 20/05/2018 [GMT+7]
.

Nâng bậc lương thường xuyên, trước thời hạn đối với công chức


Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện kịp thời, đảm bảo theo đúng quy định về việc nâng bậc lương thường xuyên, vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Đối với việc nâng bậc lương thường xuyên: Cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư  số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tính đến thời điểm được nâng bậc lương thường xuyên, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện để được xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (nhưng không thuộc diện được xét nâng bậc lương trước thời hạn trong năm), thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện quy trình, thủ tục xét nâng bậc lương thường xuyên theo quy định để xem xét quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành (không chờ đến cuối năm).
 

 

 

Về phụ cấp thâm niên vượt khung: Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định tại khoản 1 mục I Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (không chờ đến cuối năm).

 
Đối với trường hợp nâng bậc lương trước thời hạn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện việc xét nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 của UBND tỉnh Quảng Ngãi; lập danh sách, hồ sơ cụ thể trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc thỏa thuận theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hiện hành.
 
Chủ tịch yêu cầu Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể nội dung, biểu mẫu, thủ tục hồ sơ về việc nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung, nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức theo quy định; đồng thời xây dựng kế hoạch, thời gian xét nâng bậc lương trước thời hạn hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo quy định.
 
PV
 
 
.