Cập nhật lúc: 21:57, 02/02/2018 [GMT+7]
.

Quyết tâm cải thiện chỉ số cải cách hành chính


(Báo Quảng Ngãi)- Để cải thiện chỉ số cải cách hành chính (CCHC), với quyết tâm hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tỉnh ta đã triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

TIN LIÊN QUAN


Đơn giản, công khai thủ tục hành chính

 Thời gian qua, công tác CCHC đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt như: Cải cách thể chế, thủ tục hành chính (TTHC), bộ máy, tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính...

Công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết TTHC cho người dân.
Công chức Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết TTHC cho người dân.


Nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, sửa đổi, bổ sung và triển khai thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, nền hành chính từng bước hiện đại hóa. Phần mềm quản lý văn bản eOffice được triển khai đến cấp xã, với khoảng 70% số xã đã ứng dụng. Hàng chục TTHC ở nhiều đơn vị được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4. Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được sắp xếp lại theo hướng tinh giản, gọn nhẹ.

Ðến nay, Quảng Ngãi có 17/21 sở, ban, ngành cấp tỉnh, 13/14 đơn vị cấp huyện và 177/184 đơn vị cấp xã thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, cơ chế một cửa hiện đại. TTHC bước đầu đã được rút gọn, đơn giản hóa và công khai theo quy định. TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được công bố, công khai tại bộ phận một cửa các cấp, trên cổng thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị... giúp giảm bớt phiền hà, tiêu cực, nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp.

 Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác CCHC còn nhiều khó khăn, hạn chế, khiến chỉ số CCHC của tỉnh chưa được xếp hạng cao. Qua kiểm tra cho thấy, việc tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật chưa được đầu tư đúng mức; một số TTHC vẫn còn rườm rà, phức tạp. Cơ chế một cửa ở nhiều cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thực hiện chưa đúng quy trình, thủ tục. Kỷ luật, kỷ cương hành chính đôi lúc chưa được thực hiện nghiêm túc. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để. Trong lãnh đạo, điều hành của các cấp, các ngành, địa phương, người đứng đầu chưa nhận thức đầy đủ nhiệm vụ CCHC. Năng lực, thái độ phục vụ của một số cán bộ làm công tác CCHC còn hạn chế.
 
Hướng đến bộ máy hành chính chuyên nghiệp, hiện đại  

Tỉnh ta đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế trước mắt cũng như lâu dài, nhằm cải thiện chỉ số CCHC, PAPI với quyết tâm hướng đến thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh sẽ tiếp tục chú trọng việc cắt giảm và đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Ngoài ra, tỉnh sẽ đưa Trung tâm Hành chính công tỉnh và trung tâm hành chính công các huyện Đức Phổ, Sơn Hà và TP.Quảng Ngãi vào hoạt động...

 Bên cạnh đó, tỉnh quyết tâm thực hiện Nghị quyết 18/NQ-TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy định trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ thường xuyên kiểm tra đột xuất, chuyên đề về công tác CCHC tại các đơn vị, để ghi nhận các ý kiến của công dân và tổ chức. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp, nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng quan liêu, tham nhũng; xây dựng bộ máy hành chính chuyên nghiệp, chính quyền kiến tạo, phục vụ ngày một tốt hơn yêu cầu của người dân.


 Bài, ảnh: NG.TRIỀU

 

.
.