Cập nhật lúc: 20:41, 20/02/2017 [GMT+7]
.

Sở Tư pháp: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật


(Báo Quảng Ngãi)- Công tác xây dựng, ban hành văn bản được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Sở Tư pháp và của UBND tỉnh. Năm 2016, Sở đã nỗ lực, chủ động tham mưu giúp HĐND, UBND tỉnh làm tốt công tác xây dựng, thẩm định văn bản, công tác kiểm tra và xử lý văn bản tại địa phương.
 

TIN LIÊN QUAN


Phát huy vai trò “gác cổng”

 Hoạt động thẩm định là một giai đoạn không thể thiếu trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND, UBND tỉnh. Với tư cách là cơ quan tham mưu, Sở Tư pháp đã đưa ra những đánh giá cơ bản và trung thực nhất, giúp cơ quan soạn thảo biết được nội dung nào đúng, nội dung nào sai để kịp thời chỉnh sửa trước khi trình HĐND, UBND tỉnh ban hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Tư pháp. ẢNH: PV
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh làm việc với Sở Tư pháp. ẢNH: PV

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Mạnh Thắng, công tác thẩm định VBQPPL luôn được Sở chú trọng nâng cao chất lượng và gắn kết chặt chẽ với công tác kiểm soát TTHC. Năm 2016, toàn ngành tư pháp đã tổ chức thẩm định 268 lượt dự thảo VBQPPL và đề nghị xây dựng nghị quyết (tăng 78 văn bản so với năm 2015), trong đó có 118 dự thảo VBQPPL và đề nghị xây dựng nghị quyết do Sở Tư pháp thẩm định và 150 dự thảo VBQPPL do Phòng Tư pháp các huyện, thành phố thẩm định.

 Sở Tư pháp còn phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan thành lập 5 Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo VBQPPL, tổ chức 8 cuộc họp tư vấn thẩm định 10 dự thảo VBQPPL và đề nghị xây dựng VBQPPL. Qua thẩm định, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành 104 VBQPPL. Các VBQPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo đúng trình tự, thủ tục qua các khâu như: Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý, đăng toàn bộ hồ sơ dự thảo lên Cổng thông tin điện tử tỉnh, tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, gửi Sở Tư pháp thẩm định, chỉnh lý lại dự thảo và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định nên nội dung văn bản được ban hành đúng quy định pháp luật và có tính khả thi cao.

 Ngoài ra, Sở còn tham gia góp ý 16 văn bản của Trung ương và một số VBQPPL của các sở, ban, ngành chuyển đến. Tự kiểm tra 63 VBQPPL và lựa chọn kiểm tra một số văn bản cá biệt của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Phối hợp cùng các sở, ngành như: KH&ĐT, Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện việc tự kiểm tra một số văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ, ngành Trung ương.
 
“Tuýt còi” kịp thời

 Trong năm 2016, công tác kiểm tra, rà soát văn bản luôn được Sở Tư pháp chú trọng thực hiện. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác này, Sở đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh, trong đó, xác định rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp, trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong công tác kiểm tra, rà soát văn bản. Thành lập các đoàn kiểm tra để thực hiện kiểm tra văn bản trực tiếp tại các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

 Trong năm 2016, Sở đã tiến hành kiểm tra 80 VBQPPL do HĐND và UBND 14 huyện, thành phố trong tỉnh gửi đến theo thẩm quyền. Đồng thời tiến hành kiểm tra văn bản tại HĐND và UBND các huyện Tây Trà, Minh Long, Sơn Tây, Trà Bồng và Mộ Đức ban hành từ năm 2013 - 2015 với tổng số 168 VBQPPL. Qua kiểm tra đã có ý kiến đề nghị xử lý 12 văn bản có sai sót về nội dung và thẩm quyền ban hành.

 Việc rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL được Sở Tư pháp chú trọng triển khai thực hiện. Năm 2016, Sở đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015, với tổng số 63 văn bản, trong đó 55 văn bản hết hiệu lực toàn bộ và 8 văn bản hết hiệu lực một phần. Thực hiện rà soát các cơ chế, chính sách của tỉnh với tổng số 28 văn bản. “Thông qua hoạt động kiểm tra văn bản đã góp phần giúp cho hoạt động ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh được đồng bộ, thống nhất, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính khả thi của văn bản trong thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước bằng pháp luật ở địa phương”, ông Thắng cho biết.
 

Bài, ảnh: NG.TRIỀU
 

.
.