Cập nhật lúc: 08:14, 31/12/2013 [GMT+7]
.

Xây dựng nông thôn mới: Một năm nhìn lại


(Báo Quảng Ngãi)- Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) của tỉnh, năm 2013 việc triển khai thực hiện Chương trình này ở Quảng Ngãi tuy đã có nhiều cố gắng, nhưng tiến độ vẫn còn chậm so với yêu cầu đề ra.

TIN LIÊN QUAN

Những việc đã làm được

 Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định và văn bản chỉ đạo quan trọng, kịp thời chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM của tỉnh. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện và cấp ủy, chính quyền ở hầu hết các xã đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM ở địa phương.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2013 tại xã Bình Dương (Bình Sơn).
Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh đi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trong năm 2013 tại xã Bình Dương (Bình Sơn).


Tổ chức bộ máy chỉ đạo, quản lý thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM các cấp tiếp tục được kiện toàn và sớm mở các lớp tập huấn phổ biến về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng NTM.

 Các địa phương đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc lập quy hoạch xây dựng NTM cấp xã, đã có 155/164 xã phê duyệt quy hoạch chung (đạt 94,5%). Sau khi hoàn thành quy hoạch xây dựng NTM, phần lớn các xã đã tổ chức công bố quy hoạch kết hợp với việc phát động phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới".

 Trong điều kiện khó khăn về ngân sách, nhưng các cấp, ngành đã cố gắng và quan tâm đầu tư kinh phí cho việc thực hiện Chương trình và hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia.

 Qua một năm triển khai thực hiện Chương trình, số lượng tiêu chí tăng thêm ở bình quân cả tỉnh đạt 1,6 tiêu chí/xã. Có một số xã lượng tiêu chí đạt tăng nhanh như Phổ Ninh (Đức Phổ),  Sơn Thành (Sơn Hà) tăng 7 tiêu chí; Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) tăng 6 tiêu chí; Tịnh Giang, Tịnh Trà (Sơn Tịnh), Hành Minh, Hành Đức (Nghĩa Hành), Trà Bình (Trà Bồng) tăng 5 tiêu chí...

 Những hạn chế, tồn tại

Bên cạnh những việc đã làm được trong xây dựng NTM ở tỉnh ta trong thời gian qua, vẫn còn một bộ phận cán bộ các cấp chưa thực sự quán triệt nguyên tắc chỉ đạo thực hiện Chương trình; còn có tư tưởng trông chờ ỷ lại vào nguồn lực của Nhà nước. Hình thức tuyên truyền về xây dựng NTM chưa phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền chưa thật sự đi vào nhận thức của nhân dân.

Công tác hỗ trợ phát triển sản xuất chủ yếu tập trung vào các mô hình khuyến nông mang tính phổ biến, rất ít mô hình mới có tính đột phá về kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ có hiệu quả. Nhu cầu đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của các địa phương lớn song kinh phí hỗ trợ từ ngân sách các cấp hạn chế nên đã phần nào gây hoài nghi về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình.

Việc lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn với việc thực hiện xây dựng NTM ít được quan tâm và thiếu sự phối hợp giữa các sở ngành, do đó có khó khăn trong việc bố trí vốn hợp lý và tập trung để các xã phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí NTM.

Các xã ngoài danh sách 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí NTM vào năm 2015 chưa thực sự quan tâm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng NTM trên địa bàn.

Những việc cần làm

Để thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2014 - 2015 các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện và rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư ở từng xã theo Bộ tiêu chí quốc gia về NTM. Trên cơ sở đó xác định nhu cầu đầu tư cụ thể của 33 xã trong diện quy hoạch để đạt được tiêu chí NTM bảo đảm tính hợp lý, khách quan.

Các địa phương cần huy động và bố trí nguồn lực hợp lý, trong đó cần chú ý thực hiện cơ chế lồng ghép có hiệu quả các Chương trình MTQG và các nguồn lực khác cùng triển khai thực hiện; tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để đạt được kế hoạch mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh cần sớm ban hành cơ chế đặc thù trong đầu tư xây dựng NTM; tăng vốn đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh cho Chương trình MTQG xây dựng NTM hàng năm để tăng nguồn lực đầu tư thực hiện. Trước hết là tập trung cho 33 xã phấn đấu đạt tiêu chí NTM vào năm 2015, trong đó ưu tiên cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2013, 2014. Bên cạnh đó cần bố trí một phần vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đến các xã không thuộc nhóm 33 xã để kích thích sự chuyển biến ở những xã còn lại, tạo phong trào chung của cả tỉnh về xây dựng NTM trong thời gian đến.


Bài, ảnh: Nguyễn Khâm
 

.
.