"Ngày hội đại đoàn kết toàn dân": Gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ Sáu, 17:46, 16/11/2012 [GMT+7]
.

(QNg)- Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 233.000 hộ gia đình được công nhận là gia đình văn hóa (chiếm 76%); trên 640 thôn, tổ dân phố văn hóa; trên 2.000 KDC đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến. Đây là kết quả từ việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã và đang được triển khai sâu rộng, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trên nhiều lĩnh vực, nhất là xóa đói giảm nghèo, giúp nhau phát triển kinh tế.

Ngay từ đầu tháng 11, nhiều khu dân cư trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân để "báo công" sau một năm thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tình hình trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư; đồng thời là dịp để biểu dương các gia đình, dòng họ đạt danh hiệu "văn hóa".

 Tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tổ dân phố 4, thị trấn Đức Phổ tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc.


Với ý nghĩa đó, đây thực sự là ngày hội của khu dân cư.  Ông Lê Thanh Tòa - Trưởng thôn An Hòa Nam (Nghĩa Thắng, Tư Nghĩa) cho biết: Năm nào cũng vậy, người dân trong thôn luôn mong đợi đến ngày hội này, bởi đây không chỉ là dịp để gặp mặt hàng xóm láng giềng đầy đủ nhất, mà còn là dịp để người dân trao đổi phương thức làm ăn, nuôi dạy con cái, bàn những việc "đại sự", "chủ trương" của thôn, khu dân cư với mục đích xây dựng quê hương ngày càng khang trang, sạch đẹp, tình làng nghĩa xóm được bền chặt. Đặc biệt, trong ngày hội này, phần quan trọng nhất là công nhận, biểu dương các gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu để giới thiệu rộng rãi cho nhân dân biết để học tập, noi theo. Và năm nay, thôn có  257 hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa, trong đó có 163 hộ gia đình 4 năm liền được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa.

So với những năm trước, năm nay, việc tổ chức "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư có nhiều nội dung phong phú: Tuyên truyền lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Trong "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc", bên cạnh nội dung quan trọng là đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" trong năm 2012, các khu dân cư còn gắn với đánh giá việc xây dựng nếp sống văn minh, mỹ quan đô thị và xây dựng nông thôn mới, bàn biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động; biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động trong năm 2012; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương trong năm 2013.

Có thể khẳng định, những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các tổ chức thành viên Mặt trận, sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận xã hội về thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư".

Qua đó, đã khơi dậy sức mạnh và nguồn lực ở mỗi khu dân cư; xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân, đặc biệt đã và đang kêu gọi và tranh thủ được trách nhiệm và tình cảm của một con em các khu dân cư đang sống, học tập, lao động và công tác ở ngoài tỉnh, ngoài nước về chung tay xây dựng quê hương, góp phần làm thay đổi diện mạo thôn, xã, khu phố. Không những vậy, thông qua Cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" nhiều địa phương đã giải quyết được những vấn đề bức xúc của cộng đồng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nên đã tạo tiền đề và điều kiện cho việc thực hiện "Quy chế dân chủ ở cơ sở" ngày càng vững chắc, tạo sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng lực lượng chính trị làm nòng cốt trong việc thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và mở rộng khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đại đoàn kết dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong ý nghĩa đó, "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư là chất keo gắn kết cộng đồng, khơi dậy, nhân rộng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái, sưởi ấm tình làng, nghĩa xóm, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công".


Bài, ảnh: Thanh Thuận

 

.