,
Cập nhật lúc 14:00, Friday, 07/01/2011

Các giải pháp lớn để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi


(QNg)- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 là một chương trình quan trọng, có ý nghĩa rộng lớn. Chương trình này gồm có 19 tiêu chí với 39 nội dung, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế-chính trị-văn hoá -xã hội ở nông thôn.

Ở tỉnh ta, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình này với những chỉ tiêu cụ thể, đó là: Đến năm 2015 toàn tỉnh có 25% số xã và 2 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Đến năm 2020 toàn tỉnh có 60% số xã và 7-8 huyện đạt tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, đến năm 2015 khu vực đồng bằng và thành phố Quảng Ngãi có 41 xã; Khu vực miền núi có 13 xã và hải đảo có 1 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.
 
Quang cảnh ruộng đồng xã Bình Dương sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa.
Quang cảnh ruộng đồng xã Bình Dương sau khi thực hiện dồn điền đổi thửa.

Để thực hiện được các tiêu chí và nội dung cụ thể của từng tiêu chí như kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh ta đã đề ra các giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là, Thực hiện cuộc vận động sâu rộng về xây dựng nông thôn mới, bằng cách tổ chức phát động, tuyên truyền phổ biến, vận động sâu rộng để cả hệ thống chính trị, mọi tầng lớp nhân dân, các thành phần kinh tế hiểu và tham gia thực hiện chương trình. Thường xuyên cập nhật, đưa tin các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng các mô hình này. Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn tỉnh. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành một nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan liên quan.

Hai là, thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án có mục tiêu trên địa bàn, gồm: Vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu đang triển khai trên địa bàn nông thôn và tiếp tục triển khai trong những năm tiếp theo như: Chương trình giảm nghèo; Chương trình quốc gia về việc làm; Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; Chương trình phòng, chống tội phạm; Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình; Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội; Chương trình thích ứng với biến đổi khí hậu; Chương trình về văn hoá; Chương trình về giáo dục; Chương trình 135; hỗ trợ đầu tư trụ sở xã hội; hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo; đầu tư kiên cố hoá trường học; kiên cố hoá kênh mương; phát triển đường giao thông nông thôn; phát triển cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, làng nghề...

Ba là, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện chương trình. Về vốn ngân sách: Hỗ trợ 100% cho công tác lập quy hoạch; đường giao thông đến trung tâm xã;  xây dựng trụ sở xã;xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế; xây dựng nhà văn hoá xã và đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện chương trình.

Hỗ trợ một phần cho chương trình cấp nước sinh hoạt; thoát nước thải khu dân cư; đường giao thông thôn xóm; giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng; phát triển sản xuất và dịch vụ; nhà văn hoá thôn bản; công trình thể thao thôn bản; hạ tầng các khu sản xuất tập trung; tiểu thủ công nghiệp, thuỷ sản.

Huy động vốn đầu tư của các doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển và được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật.

Huy động các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân; các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

Bốn là, hình thành đội ngũ cán bộ chuyên trách ở các cấp để triển khai chương trình có hiệu quả; đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm nông thôn mới.

Về công tác quản lý và tổ chức thực hiện, các sở, ngành ở tỉnh chịu trách nhiệm rà soát, xây dựng, điều chỉnh bổ sung cơ chế chính sách có liên quan đến việc thực hiện chương trình; hướng dẫn xây dựng đề án, dự án có liên quan đến sở, ngành mình theo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới; đồng thời đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo thực hiện ở cơ sở. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thường trực chương trình tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn địa phương; phối hợp với các sở, ngành ở tỉnh trong việc tổ chức thực hiện chương trình theo nguyên tắc tăng cường phân cấp và đề cao tinh thần trách nhiệm cho cơ sở; Chỉ đạo lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc quản lý thực hiện chương trình và chế độ báo cáo định kỳ và hằng năm; Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể ở địa phương trong việc thực hiện chương trình.

Một yêu cầu chủ yếu  trong quá trình thực hiện Chương trình này là xây dựng nông thôn mới ở cấp xã phải được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực của cộng đồng địa phương là chính, nhằm khơi dậy tính tích cực, tự giác của cộng đồng dân cư và các thành phần kinh tế để xây dựng nông thôn mới với sự hỗ trợ của Nhà nước. Người dân đóng vai trò là chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là sự đóng góp của dân như hiến đất và góp công lao động để xây dựng giao thông và các công trình công cộng khác. Các nội dung của Đề án, các hạng mục cụ thể do người dân bàn bạc dân chủ, công khai và quyết định trên cơ sở quy chuẩn của Nhà nước có sự tư vấn của cán bộ chuyên môn và đơn vị tư vấn.

Bài, ảnh: Nguyễn Khâm
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201101/Cac-giai-phap-lon-de-thuc-hien-Chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-ve-xay-dung-nong-thon-moi-o-Quang-Ngai-1973179/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,