,
Cập nhật lúc 14:08, Friday, 29/01/2010

Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh: Bám sát yêu cầu, đổi mới nội dung


(QNg) - Thực hiện Chỉ thị 32/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân", năm 2009 Sở Tư pháp đã tổ chức thực hiện nhiều biện pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thiết thực đưa Chỉ thị đi vào cuộc sống. 

Đa dạng hình thức tuyên truyền
Năm 2009 công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Sở Tư pháp xác định là một trong những công tác trọng tâm của ngành và nỗ lực thực hiện, với quyết tâm cao. Sở đã chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ tìm tòi, nghiên cứu đa dạng hóa hình thức tuyên truyền sát hợp với tình hình mới, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức tham gia. Kết quả năm 2009 Sở đã tổ chức hội nghị triển khai 10 luật cho hàng ngàn đại biểu là cán bộ chủ chốt của sở, ban, ngành; sau đó cử báo cáo viên pháp luật tiếp tục triển khai sâu rộng đến các huyện trên địa bàn.
 
Cán bộ tư pháp trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Thuỷ (Sơn Hà).
Cán bộ tư pháp trợ giúp pháp lý lưu động cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Sơn Thuỷ (Sơn Hà).
Để từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, năm qua Sở Tư pháp đã tham mưu xây dựng và thực hiện nhiều đề án thiết thực, như: "Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước"; "Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật về phòng chống tội phạm; tăng cường giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân về bảo vệ an ninh trật tự"... Sở Tư pháp cũng tổ chức nhiều lớp tập huấn công tác nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 1.400 cán bộ chủ chốt cấp xã; Đặc biệt chú trọng tập huấn cho CB các huyện miền núi Sơn Tây, Sơn Hà, Trà Bồng, Tây Trà, Minh Long.

Năm qua, Sở Tư pháp cũng phát hành 6.000 Bản tin Tư pháp cấp phát cho các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, kịp thời phản ánh hoạt động của ngành và thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật đến cộng đồng dân cư. Sở còn phối hợp với cơ quan báo chí địa phương tổ chức chuyên mục tìm hiểu pháp luật; tổ chức 5 cuộc thi chuyên đề tìm hiểu pháp luật giao thông, phòng chống bạo lực gia đình... thu hút đông đảo người dân tham gia. Bên cạnh đó Sở Tư pháp còn quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng Trang thông tin điện tử của Sở, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hoạt động của ngành, tìm hiểu pháp luật của người dân trong tỉnh. Năm 2009 Sở cũng đã phối hợp với các hội, đoàn thể và chính quyền địa phương thành lập 6 câu lạc bộ "Thanh niên với pháp luật" tại các xã; 5 câu lạc bộ "Phòng, chống tội phạm"; in 5.000 cuốn sổ tay nghiệp vụ tuyên truyền pháp luật và tình huống hòa giải ở cơ sở cấp phát cho hòa giải viên, tuyên truyền viên ở cơ sở, để thực hiện công tác hòa giải, tuyên truyền đạt hiệu quả.

Bám sát yêu cầu,  đổi mới nội dung
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh đã thẳng thắn thừa nhận: "Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm qua còn một số hạn chế. Việc triển khai nhiệm vụ ở một số huyện, nhất là cấp xã còn thụ động; đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn mỏng, chưa có sự chuyển biến mạnh mẽ, năng lực còn hạn chế, nên hiệu quả hoạt động chưa cao". Năm 2010 Sở Tư pháp đã đề ra nhiều giải pháp với quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, trong đó công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Với phương châm: "Tăng cường hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức", Sở đã bắt tay vào công tác tuyên truyền ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm 2010, theo yêu cầu Kế hoạch của UBND tỉnh đề ra. Từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong một số lĩnh vực (an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống tham nhũng); tiếp tục nâng cao chất lượng việc thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, Ban Giám đốc Sở đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát yêu cầu, đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu và thực hiện mô hình sinh hoạt "Ngày pháp luật", qua đó giúp cán bộ, công chức thường xuyên cập nhật các quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình để áp dụng giải quyết công việc hiệu quả.     

   Bài, ảnh: Thanh Huyền
http://baoquangngai.com.vn/channel/2024/201001/Tuyen-truyen-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tren-dia-ban-tinh-Bam-sat-yeu-cau-doi-moi-noi-dung-1926866/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Sông lớn cạn khô, miền Trung sẽ hạn khốc liệt
Năm 2011 Quảng Ngãi sẽ tiếp tục đối mặt với khô hạn gay gắt. Số liệu đo đạc tại Trạm thủy văn An Chỉ, xã Hành Phước (Nghĩa Hành), mực nước trong những ngày tháng 2 chỉ trên 4 m, tương đương mức nước cạn kiệt nhất trong 5 năm qua. 
,
,
,