Hiện thực hóa khát vọng phát triển

10:56, 30/07/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Với khát vọng "trở thành tỉnh khá của Vùng miền Trung vào năm 2025", Quảng Ngãi đã chủ động tạo sự chuyển biến ngay từ đầu nhiệm kỳ thông qua việc khẩn trương xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết chuyên đề.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai nội dung, giải pháp, mục tiêu thực hiện nghị quyết với tinh thần đổi mới và quyết tâm cao. Đặc biệt, phải tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động, khơi dậy khát vọng và ý chí vươn lên của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 
Đến thời điểm này, Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX) đã ban hành Nghị quyết 01 về "huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp" và chuẩn bị ban hành 2 Nghị quyết chuyên đề về "tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh”; “đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển”. Việc khẩn trương triển khai các nghị quyết chuyên đề thể hiện rõ hướng đi, nhằm sớm đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững. 
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất góp phần quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp của Quảng Ngãi.                Ảnh: PV
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất góp phần quan trọng trong quá trình phát triển công nghiệp của Quảng Ngãi. Ảnh: PV
Quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong thực hiện Nghị quyết 01 về "huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp" xác định rõ: Chủ động xây dựng, thực hiện có hiệu quả các chính sách, giải pháp vừa phòng chống, khắc phục tác động của dịch bệnh, trước mắt là dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển sản xuất công nghiệp, thương mại; nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng các nguồn lực, khắc phục các tồn tại, yếu kém để phát triển công nghiệp nhanh, bền vững, hài hòa theo cả chiều rộng và chiều sâu; lấy tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu làm hướng chủ đạo, tạo bước đột phá trong nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp...
 
Nghị quyết 01 xác định 8 mục tiêu cụ thể đến năm 2025; trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân từ 8 - 9%/năm; tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ trong GRDP khoảng 69 - 70%. Giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 10%. Lao động trong khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm trên 63% tổng số lao động toàn tỉnh. Tốc độ tăng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 6,5 - 7%/năm. Khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 92%. Phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 KKT Dung Quất và các KCN thu hút đầu tư khoảng 5 - 6 tỷ USD, các cụm công nghiệp thu hút khoảng 800 tỷ đồng...
 
Quảng Ngãi có vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Trên địa bàn tỉnh có KKT Dung Quất với hạt nhân phát triển là Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; có 3 KCN và 18 cụm công nghiệp giữ vai trò vệ tinh. Giai đoạn 2016 - 2020 ngành công nghiệp của tỉnh đã đạt những thành tựu quan trọng... Đây là những thế mạnh, thuận lợi để Quảng Ngãi thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 
Tạo động lực cho sự phát triển
 
Nghị quyết chuyên đề về “đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại tạo động lực cho phát triển” được kỳ vọng là "nghị quyết động lực của sự phát triển". Trong dự thảo Nghị quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ rõ điểm nghẽn hiện nay là, hệ thống kết cấu hạ tầng của Quảng Ngãi chưa đồng bộ và hiện đại. Tính kết nối của kết cấu hạ tầng chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, kể cả trước mắt và lâu dài. Việc huy động các nguồn lực khác ngoài nguồn vốn ngân sách để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn thấp do cơ chế, chính sách chưa hấp dẫn, thủ tục còn rườm rà, thời gian thực hiện kéo dài... nên chưa thu hút các nhà đầu tư. 
Cảng biển nước sâu Dung Quất và hạ tầng KKT đồng bộ, Quảng Ngãi có nhiều lợi thế để thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp, logistics.    Ảnh: PV
Cảng biển nước sâu Dung Quất và hạ tầng KKT đồng bộ, Quảng Ngãi có nhiều lợi thế để thu hút doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghiệp, logistics. Ảnh: PV
Để giải quyết những bất cập trên, rất nhiều giải pháp đã được đặt ra như tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng các chương trình hành động cụ thể trên từng lĩnh vực và từng giai đoạn thực hiện... Với quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy là phải đổi mới mạnh mẽ về tư duy, đa dạng hóa các hình thức và huy động tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch; gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới và quy hoạch ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Trong đó, nguồn lực nhà nước tập trung đầu tư các công trình, dự án có sức lan tỏa lớn, thực sự cần thiết, cấp bách và các công trình an sinh xã hội ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ thực hiện việc giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết ở từng đơn vị, địa phương, nhằm kịp thời chấn chỉnh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
 
Đối với dự thảo Nghị quyết chuyên đề “tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở các huyện miền núi của tỉnh”, Tỉnh ủy đề ra mục tiêu thực hiện hiệu quả toàn diện các chính sách xã hội, chính sách dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả nước. Quảng Ngãi phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất tăng bình quân 8 - 9%/năm; có thêm 1 huyện miền núi thoát nghèo; giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân của đồng bào dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; có 23 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4 - 4,5%/năm... Đến năm 2030, cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn.
 
Nét mới trong nhiệm kỳ này là, những Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy đều hướng đến giải pháp phát huy vai trò chủ động, tự chủ của địa phương; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cơ sở - nhất là người đứng đầu và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.    
      
 THANH THUẬN
 
 
 
 
 
.
.