Báo cáo tình hình mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

14:02, 12/08/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa có công văn gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đề nghị triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Trước đó, ngày 4.5.2020 Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã có công văn chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. 
  • Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng: Phải thực hiện nghiêm túc, hiệu quả
    (Báo Quảng Ngãi)- Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được Bộ Chính trị quy định tại Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28.12.1996. Ở tỉnh ta, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư và Bộ Chính trị, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ngày càng đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả. Nhưng vẫn còn nhiều cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực hiện nghiêm túc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.
    .
Theo Thông báo Kết luận 173 của Ban Bí thư, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xác định trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và cấp ủy về việc mua, đọc và làm theo báo Đảng, nhất là lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp; kiểm tra chặt chẽ việc cấp và sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng, đảm bảo sử dụng kinh phí đúng nguyên tắc, đúng mục đích... 
 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo tình hình thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20.9.2020 để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.
 
P.LÝ
 
.
.