Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020):

Lãnh tụ vĩ đại, trọn đời vì nước, vì dân

08:45, 19/05/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản to lớn và quý báu của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Trường Chinh đã viết: Hồ Chí Minh là một chiến sĩ cộng sản mẫu mực. Đạo đức và phẩm chất cao quý của Người là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp nhất của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, Điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại Lễ truy điệu trọng thể Bác Hồ, ngày 9/9/1969, có đoạn viết: "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ Tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta"....   
 
 
Thực tế lịch sử minh chứng, trong suốt hơn 90 năm qua, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng ta; soi đường cho cách mạng nước ta giành nhiều thắng lợi vĩ đại. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và nhân dân ta luôn gắn liền với tên tuổi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 
 
Trong những năm bôn ba tìm đường cứu nước, thông qua hoạt động thực tiễn trong phong trào cộng sản, công nhân và phong trào giải phóng dân tộc, đồng thời  qua việc tìm hiểu, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác- Lênin, học tập kinh nghiệm của các đảng cộng sản, Cách mạng Tháng Mười Nga… Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Trên hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân, tháng 7 năm 1920 Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh đã đọc, tiếp cận Luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Tháng 12/1920, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành Quốc tế III, tham gia thành lập Đảng Cộng sản Pháp, trở thành người cộng sản đầu tiên của Việt Nam.
 
Sau khi tiếp thu Chủ nghĩa Mác-Lênin và nhận thức được xu thế phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh xác định cách mạng giải phóng dân tộc phải đi theo con đường cách mạng vô sản và cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Đồng thời cách mạng ở chính quốc và cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa là “hai cánh của một con chim”, là hai dòng thác của trào lưu cách mạng thế giới. 
 
Vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể của một nước thuộc địa, Hồ Chí Minh đưa ra một luận điểm mới: Cách mạng thuộc địa không phụ thuộc vào cách mạng ở chính quốc mà có thể tự lực đứng lên “đem sức ta mà giải phóng cho ta”. Do đó, nhiệm vụ đặt lên hàng đầu ở những nước thuộc địa, phụ thuộc là tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đây là bài học lịch sử có giá trị to lớn, vô cùng sâu sắc, nói lên nguyên lý: Thực tiễn là tiêu chuẩn của chân lý, cách mạng là sáng tạo và linh hoạt trong hoàn cảnh, tình hình, điều kiện cụ thể.
 
Vào đầu năm 1941, sau 30 năm bôn ba khắp thế giới, Người về nước cùng với Trung ương Đảng ta trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ương lần thứ 8 của Đảng quyết định chuyển hướng chiến lược cách mạng Việt Nam, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và cấp bách. Trên cơ sở nhận định, phân tích đúng đắn mâu thuẫn cao độ nhất của xã hội nước ta lúc bấy giờ là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp, quân phiệt Nhật và phong kiến tay sai. Vì vậy, Trung ương đề ra nhiệm vụ cần tập trung giải quyết: “…Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những quốc gia, dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”…
 
Với tầm nhìn xa, trông rộng của một nhà lãnh đạo chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao giá trị to lớn của sức mạnh dân tộc. Ngay từ năm 1924, Người đã nhấn mạnh: “Chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của đất nước”… Đồng thời, theo Hồ Chí Minh, dân tộc được xác định trên lập trường của giai cấp công nhân, kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa yêu nước và quốc tế trong sáng, cao cả.        
 
Đây là một trong những đóng góp lớn nhất của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với hệ tư tưởng Chủ nghĩa Mác-Lênin và phong trào cách mạng thế giới cũng như cách mạng Việt Nam. Bởi vì, với ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc không chỉ mang lại độc lập, thống nhất cho đất nước, mà phải mang lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho toàn dân. 
 
Vì vậy, Đảng ta và Hồ Chí Minh đã động viên, phát huy cao độ sức mạnh của động lực dân tộc và giai cấp; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào giải phóng dân tộc và nhân loại tiến bộ để chiến thắng nhiều kẻ thù, thế lực ngoại xâm mạnh hơn gấp bội.
 
Đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, trên cơ sở kiên định những quan điểm có tính nguyên tắc, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác- Lênin,  Đảng ta lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Sau Đại thắng mùa xuân 1975 lịch sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 34 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, có giá trị lịch sử và nhiều ý nghĩa. Đất nước đang phát triển, lớn mạnh vượt bậc trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội; quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên đáng kể, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.
 
Tự hào sâu sắc, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời điểm toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó mỗi chúng ta cần coi đây là nhiệm vụ thường xuyêntrong cuộc số ng, học tập; trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lợi ích nhóm; những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa... Đồng thời ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu mới, tăng cường đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực phấn đấu xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.           
  
Với lòng thành kính, biết ơn đối với Bác Hồ là động lực tinh thần để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi chúng ta cùng nhau ra sức lao động, học tập, công tác, phấn đấu hiện thực hóa mong ước của Người: "Dân ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành."...
 
Tuấn Anh
 
.
.