Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin (22.4.1870 - 22.4.2020)

Lãnh tụ lỗi lạc của công nhân lao động thế giới

10:39, 21/04/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; người sáng lập Nhà nước Xô Viết và lãnh đạo nhân dân Liên Xô tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
Khái lược về cuộc đời, sự nghiệp
 
V.I. Lênin sinh ngày 22.4.1870, ở Simbirsk (nay là Ulianovsk) trong một gia đình trí thức tiến bộ. Ông được Tạp chí Time, Mỹ bình chọn là một trong 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ XX. Ngay khi còn trẻ, Lênin đã tiếp thu được những tư tưởng tiến bộ và căm ghét chế độ độc tài Nga hoàng.
 
Năm 18 tuổi, Người tìm tòi, nghiên cứu các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và tham gia cách mạng, tuyên tuyền, phổ biến tư tưởng mácxít. Năm 1891, Lênin tốt nghiệp ngành Luật, trường Đại học Petersburg và từ năm 1893, trở thành người lãnh đạo của nhóm mácxít ở saint Petersburg, năm 1894 gia nhập Đảng Xã hội Dân chủ Nga. Từ đó, Lênin là một trong những nhà tổ chức và lãnh đạo cách mạng Nga. 
 
V.I. Lênin (1870 - 1924). Ảnh: Tư liệu
V.I. Lênin (1870 - 1924). Ảnh: Tư liệu
 
Lênin là người đầu tiên vận dụng đầy sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn của nước Nga, nhất là việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga, tiền thân của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga; một Đảng vô sản kiểu mới, lãnh đạo giai cấp cùng nhân cùng nhân dân Nga làm nên Cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô; đồng thời Lênin cũng đã làm cho Chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành thực tiễn sinh động.
 
Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười, Lênin và những đồng chí của mình đã lãnh đạo những người Bônsêvích và nhân dân lao động Nga đấu tranh giành thắng lợi trước thù trong, giặc ngoài, bảo vệ thành công sự tồn tại Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới và thực hiện chính sách kinh tế mới (NEP).
 
Để lãnh đạo phong trào cộng sản, tập hợp mọi lực lượng chống chủ nghĩa đế quốc, Lênin thành lập Quốc tế Cộng sản, tức là Quốc tế III. Trong đó, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác; chú trọng đặc biệt vào giải quyết mối quan hệ giữa mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế trong cuộc cách mạng vô sản; đề ra các nguyên tắc của giai cấp vô sản về vấn đề dân tộc và coi phong trào giải phóng dân tộc là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới. Khẩu hiệu của Mác được Lênin phát triển thành “vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại”.
 
Dưới ngọn cờ hiệu triệu của Lênin Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết và hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới được hình thành, chủ nghĩa phát xít bị đánh bại; các dân tộc bị áp bức vùng lên giành độc lập dân tộc, làm cho hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, thực dân tan rả...
 
Tên tuổi của Lênin đã gắn liền với những sự kiện cách mạng vĩ đại nhất của nhân loại từ đầu thế kỷ XX đến nay. Chính vì vây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: ...“Lê nin là người đã thực hiện và phát triển chủ nghĩa Mác; là người cha của cách mạng vô sản và cách mạng dân tộc giải phóng. Là người thầy đã tạo ra những chiến sĩ cách mạng khắp thế giới, chẳng những bằng lý luận cách mạng khoa học nhất, mà còn bằng đạo đức cách mạng cao cả nhất...”.
 
Những giá trị vững bền
 
Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới; người bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác trong điều kiện chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; người sáng lập Nhà nước Xô Viết và lãnh đạo nhân dân Liên Xô tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện thực.
 
Lênin đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động thế giới đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và hòa bình độc lập, tự do của các dân tộc. Di sản của Lênin để lại cho nhân loại tiến bộ là vô cùng to lớn cả phương diện thực tiễn hoạt động cách mạng và tư tưởng lý luận. Người đã kế tục, bảo vệ xuất sắc, toàn diện chủ nghĩa Mác cả triết học, kinh tế chính trị học mát-xít và chủ nghĩa xã hội khoa học trong điều kiện, hoàn cảnh mới.
 
Lênin đã phê phán một cách khoa học, thuyết phục những quan điểm tư tưởng, trào lưu lý luận sai lầm, như phái “dân túy “Nga, phái “mát-xít hợp pháp”, khuynh hướng “tả” khuynh trong phong trào công nhân, chủ nghĩa xét lại... để bảo vệ chủ nghĩa Mác cho phù hợp với sự phát triển của khoa học đương thời.
 
Đối với cách mạng Việt Nam, tư tưởng của Lênin đã mở ra những chân trời mới, soi đường cho nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh chống ngoại xâm, giải phóng dân tộc và tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong hành trình tìm đường cứu dân, cứu nước, Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh đã vô cùng cảm động và rất hạnh phúc khi đọc tác phẩm “Sơ thảo lần thứ nhất luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin”.
 
Người nói: “Chủ nghĩa Lênin đối với chúng ta, những người cách mạng và nhân dân Việt Nam không những là cái “Cẩm nang” thần kỳ, không những là cái kim chỉ nam, mà còn là mặt trời soi sáng con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng...”.
 
Từ đó, Người đã đi theo Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên đem Chủ nghĩa Mác – Lênin về với cách mạng Việt Nam. Nhờ đứng vững trên lập trường, khoa học của  Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành các cuộc đấu tranh giải phóng và giành được nhiều thắng lợi rất to lớn, vẻ vang, khẳng định vị trí đất nước trên chính trường quốc tế.
 
Đó là thắng lợi vang dội của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đập tan xiềng xích, ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà; làm tròn nghĩa vụ quốc tế; thu được nhiều thắng lợi quan trọng và giành thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
 
Từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, Chủ nghĩa Mác- Lênin nói chung, lý luận của Lênin nói riêng đã và đang bị các thế lực thủ địch điên cuồng chống phá bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Tuy nhiên, tư tưởng lý luận cách mạng và tinh thần khoa học của chủ nghĩa Lênin vẫn luôn có sức sống trường tồn với lịch sử nhân loại.
 
Mặc dù hiện nay, sau sự tan rã của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu, một số người một số người tỏ ra hoang mang dao động, thậm chí xa rời hệ thống lý luận cúa chủ nghĩa Mác-Lênin, nhưng tinh thần cách mạng, sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác-Lênin vẫn còn mãi trong trái tim, khối óc của hàng triệu người trên thế giới.
 
Theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thông qua thực tiễn cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, nhứng người cộng sản Việt Nam khẳng định rằng: những vấn đề cơ bản nhất trong học thuyết cư Lênin là không gì bác bỏ được; vẫn còn nguyên giá trị khoa học và cách mạng trong thời đại ngày nay.
 
Lênin đã đi xa chúng ta, nhưng cuộc đời hoạt động, sự nghiệp cách mạng của Người là tấm gương ngời sáng để những người cộng sản chân chính, nhân loại tiến bộ phấn đấu học tập. Tư tưởng của Lênin là ngọn cờ cách mạng soi sáng con đường giải phóng giai cấp công nhân lao động và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của các dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội...”.
 
Tuấn Anh
 
 
 
.