Huyện ủy Sơn Hà: Khắc phục những tồn tại, hạn chế

09:03, 22/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, trong năm 2020, Huyện ủy Sơn Hà đã xây dựng và thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với nhiệm vụ mới...
Bí thư Huyện ủy Sơn Hà Võ Tấn Lãm cho rằng: Trong năm 2019 công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của huyện còn những tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng chậm triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của trung ương, của tỉnh, của huyện, nhất là những chủ trương mới, mô hình mới; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tái cơ cấu ngành nông nghiệp, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... chưa đạt yêu cầu. Phương thức sinh hoạt chi bộ ở một số nơi chậm đỗi mới.  
 
Cán bộ thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Cán bộ thị trấn Di Lăng (Sơn Hà) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể tuy có chuyển biến, nhưng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác theo dõi, nắm bắt những vấn đề bức xúc của nhân dân có lúc chưa kịp thời. Quản lý nhà nước về quy hoạch, khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ. Công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững...
 
Từ những tồn tại, hạn chế nêu trên, Huyện ủy Sơn Hà đã đề ra nhiều giải pháp khắc phục, nhất là tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo và nâng cao năng lực điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch năm 2020. 
 
Theo đó, Huyện ủy tập trung cho công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh; khắc phục việc một số cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu chưa sâu sát, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; một số cơ quan giúp việc chưa chủ động phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo thực hiện các mặt công tác; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện một số cơ chế chính sách ưu đãi, tạo lập môi trường kêu gọi đầu tư; huy động và tăng cường nguồn lực xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tập trung phát triển đô thị Di Lăng, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển kinh tế rừng hiệu quả, bền vững... 
 
Đối với công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy Sơn Hà chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả.
 
Trong năm 2020, Huyện ủy Sơn Hà sẽ thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp  đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 10 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020...
 
Bài, ảnh: BÁ SƠN
 
 
 
.
.