Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định 3 đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

22:14, 27/04/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với ba đợt cao điểm.
 
Cụ thể, đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương (ngày 31/8/2020).
 
Trong đó, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang của Đảng; vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; những thành tựu nổi bật và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm, nhất là thành tựu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; những khó khăn, thách thức và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; những kết quả trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Tuyên truyền nội dung và việc phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, của các ban đảng Trung ương, của cấp ủy đảng các cấp về việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng. 
 
Tuyên truyền nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (viết tắt là Đại hội XX) và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Tuyên truyền kết quả việc thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ qua, trong đó tập trung tuyên truyền về các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; kết quả sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với cán bộ, Nhân dân; về công tác xây dựng phát triển Đảng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI, khóa XII); củng cố quốc phòng an ninh; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ tới (dựa vào nội dung dự thảo báo cáo trình đại hội của cấp ủy). 
 
Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; việc tổ chức đại hội điểm, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội đảng bộ các cấp, nhất là kết quả bầu cử, các quyết định của đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. 
 
Đợt 2: Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
- Từ đầu tháng 9/2020 đến trước khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trên tất cả các lĩnh vực; những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng trong 5 năm (2015 - 2020) và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
 
Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Tuyên truyền các đợt sinh hoạt, các nội dung đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Tuyên truyền kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XX; quá trình triển khai và hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội; những điển hình tiên tiến, những nhân tố mới của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; những điển hình thực hiện tốt việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 
 
- Trong thời gian diễn ra Đại hội (tháng 10/2020): Tiếp tục tuyên truyền kết quả nổi bật trên các lĩnh vực của tỉnh trong nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (2015 - 2020), nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. 
 
Giới thiệu một số đại biểu hoặc tập thể, cá nhân tiêu biểu của các đảng bộ về tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Kịp thời tuyên truyền, phản ảnh nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong tỉnh đối với Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
 
Thông tin các hoạt động chính diễn ra tại Đại hội: Phiên khai mạc; báo cáo chính trị trình Đại hội; các tham luận; quá trình thảo luận, biểu quyết... - Thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Đóng góp của Đảng bộ tỉnh đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Những thành tích của các cơ quan, đơn vị, địa phương chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
- Sau Đại hội (tháng 11/2020): Tuyên truyền kết quả, thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Tuyên truyền nghị quyết Đại hội; các đợt sinh hoạt chính trị, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Sự tin tưởng, phấn khởi của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về kết quả Đại hội. Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 
 
Đợt 3, tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
- Trước thời điểm diễn ra Đại hội: Tập trung tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; việc đóng góp ý kiến của đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương, của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đất nước trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo.
 
Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XIII của Đảng; Quy chế bầu cử trong Đảng; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; những tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Tình cảm của các tầng lớp Nhân dân ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đảng, về Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là mong muốn của đảng viên và quần chúng Nhân dân đối với Đảng và Đại hội. 
 
- Trong thời gian diễn ra Đại hội: Tập trung tuyên truyền các nội dung: Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XIII của Đảng. Chủ đề, phương châm của Đại hội. - Trách nhiệm của đại biểu dự Đại hội. Quy chế bầu cử trong Đảng. Các hoạt động của Đại hội. Các văn kiện được trình bày tại Đại hội. Các tham luận, các quyết định của Đại hội. Kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Không khí dân chủ trong Đại hội; sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của xã hội và sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với Đại hội. 
 
- Sau khi bế mạc Đại hội: Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội thành công. Thông tin nhanh kết quả Đại hội. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. - Công tác tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dư luận tích cực của Nhân dân trong nước, trong tỉnh và bạn bè quốc tế về kết quả Đại hội XIII của Đảng. Các hoạt động ngoại giao đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam liên quan đến sự kiện Đại hội XIII của Đảng. 
 
PV
.