Ba đợt cao điểm tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

20:45, 22/04/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, việc tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chia làm ba đợt cao điểm. Mục đích của đợt cao điểm nhằm tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các văn kiện đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Thời gian tuyên truyền đợt 1 từ đầu năm 2020 đến khi hoàn thành đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện và tương đương (ngày 31.8.2020). Trong đó, tập trung tuyên truyền lịch sử vẻ vang, vai trò lãnh đạo, những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm; nội dung cơ bản trong dự thảo các văn kiện đại hội đảng bộ các cấp; dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền kết quả việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ qua, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở; việc tổ chức và những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm...  
 
Thành phố Quảng Ngãi trang trí baner chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của đảng.        Ảnh: PV
Thành phố Quảng Ngãi trang trí baner chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của đảng. Ảnh: PV
 
Đợt 2 từ đầu tháng 9.2020 đến trước khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đợt này tập trung tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025; tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền các nội dung đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 
Đợt 3 tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nêu bật những thành tựu của tỉnh và đất nước sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 và những năm tiếp theo; các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...
 
Bên cạnh các nội dung tuyên truyền theo ba đợt cao điểm trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khi tuyên truyền phải đặc biệt coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình đại hội; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, có biện pháp chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu của các thế lực phản động lợi dụng việc góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội, phát tán các thông tin, quan điểm thù địch, sai trái, lệch lạc, tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước.
 
 THANH THUẬN
 
 
 
.
.