Thời gian lấy ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

21:07, 18/03/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận về việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Theo đó, việc thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo Thông báo số 159-TB/TW ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020.
 
Riêng việc thảo luận, lấy ý kiến góp ý, tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được tiến hành như sau:
 
Tại đại hội đại biểu đảng bộ các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy sẽ thảo luận, góp ý toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Tiểu ban Văn kiện, Văn phòng Tỉnh ủy có trách nhiệm gửi văn kiện và hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến cho các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy trước ngày 15/6/2020. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và tương đương trực thuộc Tỉnh ủy tổng hợp ý kiến thảo luận, góp ý tại đại hội đảng bộ mình và ý kiến góp ý của đảng bộ trực thuộc gửi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy) chậm nhất sau 10 ngày kết thúc đại hội.
 
Hoàn thành việc lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu tại tỉnh; ý kiến đóng góp của đại diện đội ngũ trí thức, cán bộ khoa học - công nghệ; ý kiến của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trước ngày 31/5/2020.
 
Hoàn thành việc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng để lấy ý kiến Nhân dân trước ngày 15/6/2020. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 15/6/2020 đến ngày 15/7/2020. 
 
Hoàn thành việc lấy ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý kiến các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương (nếu có) trước ngày 15/7/2020.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lấy ý kiến hoàn thành việc tổng hợp ý kiến góp ý theo nhiệm vụ được phân công. Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp chung để báo cáo Tiểu ban Văn kiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 15/8/2020.
 
PV
.