Tự hào 90 năm có Đảng

06:37, 03/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 31.1, Tỉnh ủy tổ chức tọa đàm với chủ đề “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi”. Đây là dịp để đánh giá, làm rõ hơn về quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta. Từ những thành công, kinh nghiệm và bài học của 90 năm qua, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển của Quảng Ngãi trong thời gian tới.

 

Đường phố ở TP.Quảng Ngãi trang hoàng cờ hoa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020). Ảnh: PV
Đường phố ở TP.Quảng Ngãi trang hoàng cờ hoa hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3.2.1930 - 3.2.2020). Ảnh: PV
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ: "Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với sự phát triển của Quảng Ngãi"
 
Trong thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi luôn ý thức cần phải có những cuộc tọa đàm, hội thảo, những công trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu, nhằm làm rõ và đầy đủ hơn về quá trình ra đời, xây dựng, phát triển và trưởng thành của Đảng bộ Quảng Ngãi gắn liền với lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc ta. 
 
Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, cho đến nay vẫn chưa có hội thảo hay công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện về việc Đảng bộ tỉnh luôn nắm vững, vận dụng sáng tạo và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đặt ra cũng như các kết quả nổi bật mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đạt được thời gian qua. Từ những thành công, kinh nghiệm và bài học của 90 năm qua, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với sự phát triển tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới. Qua đó, góp phần vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào: "Đảng bộ tỉnh Đảng Ngãi luôn thể hiện sự chủ động, sáng tạo"
 
Từ khi Chi bộ Đảng Cộng sản tỉnh Quảng Ngãi ra đời và lãnh đạo cách mạng, Quảng Ngãi luôn là một trong những địa phương đi đầu trong các cao trào cách mạng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một trong những yếu tố làm nên những thắng lợi to lớn ấy chính là sự sáng tạo độc đáo của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi từ khi thành lập, cũng như trong quá trình lãnh đạo cách mạng toàn tỉnh đến nay. Nét độc đáo trước tiên phải nhắc đến sự ra đời của Đảng bộ Cộng sản tỉnh Quảng Ngãi. Trước khi Đảng bộ thành lập, phong trào yêu nước, chống Pháp của nhân dân Quảng Ngãi cũng giống như cả nước, khi thì theo chủ nghĩa phong kiến, lúc thì theo những quan điểm dân chủ tư sản. Mỗi phong trào trong từng giai đoạn tuy có khác nhau về màu sắc, quan điểm tư tưởng, đường lối và chủ trương chính trị, phương pháp đấu tranh, nhưng những phong trào sau đều có sự học hỏi, chọn lọc và kế thừa những thành công cũng như rút ra được những bài học từ các phong trào đi trước.
 
Một trong những thắng lợi vẻ vang, có tính chất quyết định đến phong trào cách mạng chung cả nước và của tỉnh nhà, đó chính là Cuộc Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, một mốc son lịch sử vẻ vang, thể hiện rõ nét sự chủ động, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Đây là thắng lợi của việc nghiêm chỉnh tiếp thu và vận dụng linh hoạt, sáng tạo những nội dung cơ bản trong "Đề cương cách mạng miền Nam" của Trung ương Cục, Nghị quyết 15 của Trung ương Đảng và các chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ngãi từ năm 1954 đến năm 1959. Đây cũng là thắng lợi trong việc thực hiện nhuần nhuyễn chính sách dân tộc của Đảng, xây dựng được khối đoàn kết nhân dân các dân tộc ở Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi, tạo nên sức mạnh to lớn của phong trào cách mạng ngay những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
 
Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng năm 1975, tỉnh đã nhiều năm tập trung ngân sách đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng giao thông, thủy lợi. Năm 1987, tỉnh đã dành đến 35% vốn xây dựng cơ bản thuộc ngân sách tỉnh để đầu tư cho các công trình thủy lợi. Đó là một trong những quyết định đúng đắn, sáng tạo, có tính lịch sử, để từ đó, người dân Quảng Ngãi mới có hệ thống công trình thủy và hàng trăm hồ, đập thủy lợi lớn, nhỏ các vùng, miền trong tỉnh. Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), với mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tối đa thế mạnh của tỉnh, tăng cường khối đoàn kết toàn dân, chủ động nắm bắt thời cơ, tranh thủ các nguồn ngoại lực để phát triển nhanh, bền vững. Nhà máy Đường Quảng Ngãi, KKT  Dung Quất, Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi, KCN Tịnh Phong... đã và đang là biểu tượng của tư duy kinh tế năng động, sáng tạo của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trong sự nghiệp CNH, HĐH, hội nhập kinh tế thế giới.
 
Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Trần Đình Cảm: "Nhiều bài học kinh nghiệm quý giá"
 
Từ những hoạt động thực tiễn lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương đã để lại, có thể rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
 
Thứ nhất, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào cũng phải lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng bộ. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng bộ về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 
 
Thứ hai, phải nắm vững và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thành các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp mình, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
 
Thứ ba, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; chú trọng lựa chọn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đủ sức quản lý, điều hành, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Thứ tư, coi trọng vai trò Mặt trận và các đoàn thể quần chúng, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”.
 
Thứ năm, tập trung chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ năng lực và uy tín, đây là khâu quyết định thắng lợi nhiệm vụ chính trị.
 
Thứ sáu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm. Gắn kết chặt chẽ và đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.
 
Trưởng Khoa Xây dựng Đảng (Trường Chính trị tỉnh) Trần Văn Dư: "Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng"
 
Để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, những thành tựu đạt được thời gian qua, khắc phục những khó khăn, tồn tại, quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, một trong những giải pháp cần chú trọng là tiếp tục đẩy mạnh CNH, xây dựng đô thị thông minh theo hướng hiện đại. Trong đó nông nghiệp và nông thôn được ưu tiên coi trọng hàng đầu nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân. 
 
Tăng cường đầu tư hơn nữa cho các sự nghiệp văn hoá, giáo dục - đào tạo, khoa học công nghệ, TDTT, y tế; phát triển nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH. Cùng với đó là  giải quyết hiệu quả hơn những vấn đề xã hội bức xúc như xoá đói giảm nghèo; đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội ổn định, tạo môi trường thuận lợi, thu hút đầu tư cho sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt là không ngừng đổi mới, chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể ngày càng trong sạch, vững mạnh...
 
Thanh thuận 
(thực hiện) 
 
 
 
.
.