Kết luận về việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết 867

17:14, 15/02/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ngày 14/2/2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, ký ban hành Kết luận về triển khai thực hiện Nghị quyết số 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 
 
Kết luận yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết 867 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là ở các đơn vị thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, bảo đảm thông tin đầy đủ, kịp thời.
 
Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện thuộc các đơn vị được sắp xếp: lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 867 bảo đảm đúng quy định của pháp luật; sớm kiện toàn các cơ quan trong hệ thống chính trị, bảo đảm sự hoạt động thống nhất, liên tục, hiệu quả, được nhân dân đồng thuận cao, không gây xáo trộn, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức và nhân dân.
 
Việc thực hiện phải bám sát và đồng bộ với lộ trình tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử các chức danh chủ chốt tại kỳ họp bất thường của HĐND các xã, huyện mới sáp nhập, thành lập.
 
Sau khi HĐND tỉnh thông qua Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính, giao Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện khẩn trương chỉ đạo thực hiện bảo đảm sớm giải quyết chế độ cho các đối tượng dôi dư sau khi sắp xếp.
 
Đối với việc sáp nhập, hợp nhất, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các xã theo Nghị quyết 867, giao Ban Thường vụ Huyện ủy các huyện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo thẩm quyền.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy: chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc giải thể, chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất các tổ chức đảng ở các đơn vị được sắp xếp; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo Ban Tổ chức Trung ương thống nhất giao bổ sung biên chế cho Huyện ủy Lý Sơn để thực hiện việc sắp xếp theo quy định.
 
Sở Nội vụ phối hợp với UBND các huyện liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức Lễ công bố Nghị quyết 867 tại các địa phương, đơn vị có liên quan bảo đảm trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và bảo đảm các điều kiện cần thiết để các đơn vị được sắp xếp, thị xã Đức Phổ đi vào hoạt động ổn định kể từ ngày 1/4/2020.
 
Phối hợp với UBND các huyện: Tây Trà, Trà Bồng, Lý Sơn xây dựng kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, năng lực để đảm nhận những vị trí công việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị mới.
 
Khẩn trương báo cáo số lượng công chức của 03 xã thuộc huyện Lý Sơn, đề nghị Bộ Nội vụ giao bổ sung biên chế công chức hành chính cho UBND huyện Lý Sơn để thực hiện giải thể 03 ĐVHC cấp xã, chuyển toàn bộ cán bộ, công chức của 03 xã về các cơ quan hành chính trực thuộc UBND huyện Lý Sơn.
 
Công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ chuyên môn, hướng dẫn khắc con dấu mới, thu hồi con dấu cũ đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, ở huyện trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính theo Nghị quyết 867.
 
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Bảo hiểm xã hội, Cục Thi hành án dân sự, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, công chức và người lao động, tài sản có liên quan tại các cơ quan, đơn vị của huyện Tây Trà, Trà Bồng, Đức Phổ đảm bảo theo quy định.
 
Thống nhất sau khi giải thể Đảng ủy 3 xã của huyện Lý Sơn, thực hiện nâng chi bộ thôn lên thành chi bộ cơ sở, trực thuộc Huyện ủy Lý Sơn.
 
Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Đức phổ theo Nghị quyết 867, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến...
.