Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Nhiệm vụ cấp thiết trong giai đoạn hiện nay

16:58, 14/01/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị nêu rõ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước...
Ðây là những nội dung cơ bản của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. 
Cán bộ, đảng viên huyện Bình Sơn tham gia lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ.
Cán bộ, đảng viên huyện Bình Sơn tham gia lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ.
Cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, Tỉnh ủy cũng ban hành Kế hoạch 198 ngày 28.5.2019 nêu rõ những nội dung trọng tâm, đặt ra yêu cầu cho các cấp ủy quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, nhằm giúp cán bộ, đảng viên nhận thức rõ về sự cần thiết của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tăng cường niềm tin vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; tăng cường thông tin nhằm đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động...
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải tổ chức thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết 35 và Kế hoạch 198. Gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả; bồi dưỡng, giáo dục thường xuyên và có hệ thống cho cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. 
 
Phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan báo chí, truyền thông gắn với sử dụng triệt để các hình thức tuyên truyền; chủ động chỉ đạo, định hướng kịp thời thông tin trên báo chí, truyền thông đối với những vấn đề phát sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền được dư luận quan tâm. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 31 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet, mạng xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới”.
 
Hiện nay, các cấp ủy đảng, đơn vị ở các địa phương đang chuẩn bị các bước để tổ chức đại hội đảng các cấp. Đây là thời điểm xuất hiện nhiều đơn, thư và cũng là thời điểm các phần tử phản động, cơ hội chính trị đẩy mạnh các hoạt động chống phá, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ, gây chia rẽ, mất đoàn kết.
 
Cùng với đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cùng với cuộc cách mạng 4.0 là sự phát triển bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của nền kinh tế thị trường. Các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới tinh vi hơn để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng. Do đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải tỉnh táo, kiểm tra thông tin trước khi nói, viết, bấm nút “like” (thích), “share” (chia sẻ) những thông tin trên mạng xã hội.
 
Tại Hội nghị triển khai công tác tuyên giáo năm 2020 vừa được tổ chức, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Càng gần đại hội Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị càng gia tăng hoạt động chống phá, trước hết là chống phá về tư tưởng, về công tác nhân sự, kể cả âm mưu kích động gây mất an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là trách nhiệm của cấp ủy đảng, của cơ quan tuyên giáo, mà còn là trách nhiệm của chính mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 
 
Nếu mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự giác thực hiện tốt việc đấu tranh phản bác, ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên không gian mạng... thì sẽ góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay, cũng như góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công của đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Bài, ảnh: THANH THUẬN
 
 
 
.
.