Giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ

10:06, 02/09/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu và đã trở thành nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

TIN LIÊN QUAN

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một kiệt tác chứa đựng tinh thần dân tộc cao cả, sâu sắc, nhưng cũng rất gần gũi với đời sống hằng ngày của một nhà cách mạng, nhà tư tưởng, nhà chính trị, nhà giáo dục và nhà văn hóa lỗi lạc. Bản Di chúc của Người vừa mang tính triết lý truyền thống, đồng thời cũng chỉ ra con đường tương lai; vừa là cảm nghĩ của một vĩ nhân, nhưng cũng là sự đúc kết các quy luật của tự nhiên, xã hội, con người một cách cô đọng, giàu kinh nghiệm và có tầm nhìn thời đại.  

Từ lời giáo huấn sâu sắc...

Nội dung Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cho thấy khí phách, tinh thần lạc quan cách mạng của bậc đại nhân, đại trí, đại dũng. Từ những cống hiến lớn lao và kinh nghiệm phong phú trong sự nghiệp cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dặn dò tất cả những điều cần thiết cho cách mạng, cho Đảng, cho tương lai của dân tộc trong bản Di chúc. Chính vì vậy mà Fidel Castro đã viết: “Hồ Chí Minh thuộc lớp những người đặc biệt mà cái chết là mầm mống của sự sống và là nguồn cổ vũ đời đời bất diệt”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời rất chú trọng đến vấn đề xây dựng Đảng.      Ảnh: TL
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời rất chú trọng đến vấn đề xây dựng Đảng. Ảnh: TL

Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện lòng yêu nước, thương dân vô bờ bến, một trí tuệ mẫn tiệp, nghị lực phi thường, tinh thần lạc quan cách mạng và lòng tin tuyệt đối vào Đảng, vào sức mạnh của toàn dân tộc. Đó còn là tấm gương đạo đức cách mạng ngời sáng và tình đoàn kết quốc tế sâu sắc.

Người nhấn mạnh đến vai trò, vị trí và tính tiên phong của Đảng cầm quyền là phải lấy đạo đức cách mạng làm nền tảng, có nhiệm vụ làm cho dân giàu nước mạnh. Người đảng viên luôn trung thành với Đảng, cống hiến hết mình, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

“Cuối cùng, tôi để lại muôn vàn tình thân yêu cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thanh niên và nhi đồng...

Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới".
 
(Trích Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người luôn giữ vững tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định về tư cách của Đảng cầm quyền, trong đó nền tảng là đạo đức của đảng viên.

Người đã nói rõ, cách mạng muốn thành công trước hết phải có “Đảng Cách mệnh”. Tuy nhiên: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

Muốn gánh vác được trách nhiệm nặng nề đó thì đảng viên cần có đạo đức cách mạng. Đó là, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân...

Di chúc của Người không chỉ thể hiện sâu sắc tinh thần yêu nước thương dân, suốt đời chăm lo cho hạnh phúc nhân dân của một vị lãnh tụ lập quốc vĩ đại; mà còn tỏa sáng lòng bao dung, nhân ái của một người Cộng sản tiên phong đối với tất cả mọi người, niềm tin vào nhân dân.

Trong suốt cuộc đời cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có một mục tiêu duy nhất để hướng tới, đó là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, để nhân dân có quyền làm chủ đất nước. Vì thế, Người luôn tâm niệm rằng: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại cho dân, ta phải hết sức tránh"...

Trải qua nửa thế kỷ thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã vững vàng lãnh đạo đất nước ta đi đến những thành công to lớn về mọi mặt: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, quốc phòng, an ninh...

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta đã đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững vai trò tiên phong lãnh đạo, đó là: Xác định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, lấy xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, hàng đầu, lâu dài; dựa vào dân để xây dựng Đảng, xây dựng bộ máy Nhà nước.

Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; được các cấp ủy đảng triển khai thực hiện sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và liên hệ bản thân để đề ra giải pháp tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu làm theo.

Chú trọng các mặt như rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, phát huy dân chủ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; khiêm tốn, giản dị, gần gũi, tôn trọng nhân dân. Qua việc làm theo Bác đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có nhiều “Tấm gương bình dị mà cao quý”.

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ra Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ngay sau đó, cuộc chiến đấu chống tiêu cực, tham ô, tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thoái hóa trong tổ chức đảng diễn ra quyết liệt, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, qua đó góp phần củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 

Khắc sâu lời dạy của Bác

“Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán chữ cộng sản mà ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng thời phải thực hiện: Cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công, vô tư”.

...đến ý nghĩa thời đại

Suốt 50 năm qua, Di chúc của Người với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành Cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Sau hơn 30 năm thực hiện đổi mới toàn diện, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn và ý nghĩa lịch sử. Việc thực hiện dân chủ trong Đảng và trong xã hội có bước chuyển biến tích cực, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy...

Đa số cán bộ, đảng viên đều tích cực rèn luyện phẩm chất, năng lực, tiên phong, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong công tác, đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước; thế và lực của nước ta ngày càng được nâng lên trên trường quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có nơi, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực  ở một số nơi vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ, gây bức xúc trong nhân dân.

Các thế lực phản động, thù địch lợi dụng những sơ hở, thiếu sót của ta trong quản lý kinh tế, văn hóa, xã hội để tấn công quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận; trong công tác lãnh đạo, quản lý đất nước...

Từ thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam 50 năm qua, chúng ta tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm, nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Càng ngày chúng ta càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị thực tiễn và tầm quan trọng đặc biệt của bản Di chúc đối với công tác xây dựng Đảng. “Đảng là đạo đức là văn minh”, đó là những căn dặn mang tầm nhìn vượt thời gian về yêu cầu phải xây dựng Đảng một cách toàn diện, thường xuyên, liên tục cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Về trách nhiệm của nhân dân, trách nhiệm của Đảng trước nhân dân và dân tộc, về ý thức của một Đảng cầm quyền phải không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thành công sự nghiệp cách mạng trong bối cảnh mới hiện nay.

Tròn 50 năm qua, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho các thế hệ người Việt Nam khát vọng cháy bỏng và ý chí quyết tâm thực hiện ước nguyện của Người. Học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh theo định hướng xã hội chủ nghĩa ngày càng "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như di nguyện của Người.    

Thành phố bên dòng sông Trà.         Ảnh: Bùi Thanh Trung
Thành phố bên dòng sông Trà. Ảnh: Bùi Thanh Trung

 

LÊ TIẾN DŨNG
 

 

.
.