Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình

22:43, 07/07/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: Mục đích của tự phê hình và phê bình là để mình tiến bộ, đồng chí mình tiến bộ; làm “cái ác” dần mất đi, “cái thiện” nảy nở, sinh sôi để làm việc tốt hơn... Tự phê bình và phê bình phải đi đôi với vấn đề Đảng tự chỉnh đốn, tự đổi mới. 
TIN LIÊN QUAN

Tự phê bình và phê bình là một trong những nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nguyên tắc này cần phải được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bước chuyển biến tích cực

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, năm 2018, qua kiểm điểm ở các cấp cho thấy, nội dung kiểm điểm tổ chức đảng, đảng viên khá đầy đủ, toàn diện, đảm bảo đúng quy định, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chính đốn Đảng và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng đến kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra trước đó.
 
Đa số các tập thể đã khắc phục những hạn chế, yếu kém đã chỉ ra trong năm 2017 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; về nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; về lãnh đạo thực hiện quy định kỷ luật, kỷ cương hành chính và đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên...

Trong kiểm điểm đề cao trách nhiệm tập thể, cá nhân người đứng đầu, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng hình thức, nể nang, né tránh. Sau kiểm điểm, mỗi tập thể, cá nhân tiếp thu ý kiến góp ý phê bình và đề ra biện pháp thiết thực nhằm phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, những mặt còn hạn chế để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị đề ra.

Cần thực hiện nghiêm túc nguyên tắc của Đảng

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế ở một số đơn vị, địa phương, trong thời gian tới cần phải nghiêm túc khắc phục để thực hiện có hiệu quả nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Đó là một số cấp ủy đảng và một số đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý chưa quan tâm thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Một số tổ chức đảng chưa chú trọng làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đảng viên, chưa chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở một số nơi ý kiến đóng góp chưa nhiều, còn dàn trải, chung chung, chưa bám sát vào các nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa cao, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng còn yếu nhưng chưa kịp thời chấn chỉnh, khắc phục. Một số đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phân công cán bộ phụ trách theo dõi xuyên suốt quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức, tập thể và cá nhân, để nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tầm quan trọng của việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; đề ra chủ trương, giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần đấu tranh, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Tập trung xây dựng và củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức đảng; lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kiểm tra, uốn nắn, phát hiện và xử lý những vi phạm của tổ chức và cá nhân. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cho từng tổ chức, từng tập thể và từng chức danh cán bộ...

PHƯƠNG LÝ
 

.
.