Tăng cường chỉ đạo việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh

14:57, 02/06/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi vừa ban hành Chỉ thị số 36 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo Nghị quyết số 37 ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban cán sự đảng, Đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết số 37của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 653 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai  đoạn 2019 – 2021 và Nghị quyết số 32 ngày 14/5/2019 của Chính phủ  ban hành kế hoạch  sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021.
 
Về lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2021:
 
Năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị các cấp tập trung cao nhất việc lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số; gắn việc thực hiện sắp xếp với mở rộng, hành lập đơn vị hành chính đô thị (thị xã, phường), phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 23% theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Cùng với việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% về 2 tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số, khuyến khích sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã khác theo yêu cầu của địa phương, khi bảo đảm yếu tố thuận lợi và được đa số nhân dân đồng thuận.
 
Kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và  giải quyết chế  độ, chính sách  đối với những người dôi dư tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tiến hành sắp xếp (thực hiện hàng năm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021).
 
Năm 2020 và 2021: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp.
 
Tiến  hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người dôi dư sau đại hội đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp.
 
Từ năm 2022 đến năm 2030: Toàn tỉnh tiến hành tổng kết việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021, xác định lộ trình để đến năm 2030 cơ bản hành thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và theo các quy định của Trung ương.
 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy căn cứ các quy định hiện hành của Đảng, pháp luật của Nhà nước hướng dẫn ban thường vụ các huyện, thành ủy chỉ đạo xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy, cán bộ của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sáp nhập; ban hành văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức đảng, tiếp nhận đảng viên sau khi sáp nhập huyện, xã.
 
Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để tham mưu chỉ đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện ở các địa phương.
 
Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng, trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.
 
Chỉ đạo các ngành có liên quan kịp thời hướng dẫn chính quyền các cấp triển khai và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc thực hiện thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ liên quan đến nhân thân hoặc liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh khi thực hiện việc chuyển đổi do thay đổi đơn vị hành chính.
 
Ban thường vụ các huyện, thành ủy, trước hết là đồng chí Bí thư cấp ủy phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; phải coi kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng bộ trong năm 2019.
 
Chỉ đạo tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp cho đến khi có nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Trừ  trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ  trách theo quy định của pháp luật thì báo cáo xin ý kiến đồng ý của cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ của địa phương trước khi thực hiện quy trình bầu, bổ nhiệm chức danh đó.
 
Sau sắp xếp, sáp nhập, khẩn trương chỉ đạo ổn định tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để điều hành giải quyết công việc, ổn định đời sống nhân dân, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế  -  xã hội,  giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ cấp xã, đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020  -  2025 và bầu cử đại biểu hội đồng nhân  dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đơn vị hành chính mới sau khi sắp xếp...
 
PV
.