Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX: Chuyển biến trên nhiều lĩnh vực

10:39, 06/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

TIN LIÊN QUAN

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng được nâng lên.

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cũng như việc sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác tinh giản biên chế gắn với củng cố, kiện toàn và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức... đạt được một số kết quả quan trọng.

Nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng, tạo động lực cho phát triển kinh tế của thành phố.
Nhiều tuyến đường ở TP.Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng, tạo động lực cho phát triển kinh tế của thành phố.


Trong lĩnh vực kinh tế, tổng sản phẩm trong tỉnh giai đoạn 2016 - 2018 tăng bình quân 5,3%/năm. Riêng năm 2018 tăng gấp 1,2 lần so với năm 2015. Thu ngân sách 3 năm đạt hơn 53.280 tỷ đồng. Các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong 3 năm qua, tỉnh đã cấp phép đầu tư cho 273 dự án trong nước, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 95.011 tỷ đồng và 28 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 595 triệu USD. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn đã đến đầu tư, hoặc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh như Hòa Phát, Vingroup, FLC, Nguyễn Hoàng...

“Phấn đấu đến năm 2020, lĩnh vực công nghiệp địa phương chiếm khoảng 40% trong tổng giá trị sản phẩm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện hiệu quả chương trình phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; khai thác tối đa các tiềm năng phát triển dịch vụ, du lịch; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh LÊ VIẾT CHỮ

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 3 năm, toàn tỉnh đã giảm hơn 18.205 hộ nghèo (trung bình giảm 1,87%/năm; riêng các huyện miền núi giảm 5,08%); giải quyết việc làm cho gần 39.000 lao động/năm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, song ở một số địa phương, đơn vị năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng còn yếu. Việc đánh giá, phân loại cán bộ, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn một số mặt chưa thực chất. Công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác phối hợp của chính quyền với các cơ quan dân vận, mặt trận, các đoàn thể trong việc nắm tình hình và tham gia giải quyết một số vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương chưa cao.

Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đạt yêu cầu. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; GRDP bình quân đầu người đạt thấp. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới thấp so với bình quân chung của cả nước. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng; kinh tế miền núi chưa có nhiều đột phá...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ cho rằng: Để hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các cấp, ngành cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém đã chỉ ra, nhất là khâu tổ chức thực hiện; tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy đảng.

Trong đó, trọng tâm là kiên quyết, kiên trì thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nêu cao và gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện đầy đủ, có chất lượng việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn; chú trọng thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp sau dầu, các dịch vụ cảng biển, logistic...

Bài, ảnh: BÁ SƠN

.
.