Tăng cường đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ

22:40, 31/05/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực; khắc phục tình trạng bổ nhiệm cán bộ vào chức danh lãnh đạo, quản lý không đảm bảo trình độ lý luận chính trị, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ.

  • Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị
    (Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đã tổ chức mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng LLCT vượt chỉ tiêu kế hoạch. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch mở lớp ngay từ đầu năm, đồng thời tích cực đổi mới phương pháp, áp dụng các hình thức giảng dạy phù hợp với từng đối tượng...
    .

Một nhiệm vụ trọng tâm

Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (LLCT) cho đội ngũ cán bộ (CB) là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã chỉ ra một trong những biểu hiện để nhận diện sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong đội ngũ CB, đảng viên (ĐV) là: “Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập LLCT; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”. Do vậy, yêu cầu đặt ra trong giai đoạn hiện nay là phải đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT cho đội ngũ CB, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu công tác và tiêu chuẩn, chức danh CB.  

Ở tỉnh ta trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện để CB tham gia học tập các lớp LLCT. Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh Nguyễn Anh Dũng cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy khối xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đến nay, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh đã tổ chức 14 lớp trung cấp LLCT-hành chính, với khoảng 1.000 học viên là CB trưởng, phó phòng ở các sở, ban, ngành và tương đương; CB thuộc diện quy hoạch cấp ủy và quy hoạch trưởng, phó phòng ở các sở, ban, ngành và tương đương. Qua đó, góp phần tạo nguồn để đủ chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm trưởng, phó phòng và tương đương, đồng thời bổ sung nguồn cho cấp ủy...

Ở huyện Sơn Tịnh, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng LLCT. Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ huyện Sơn Tịnh Lê Văn Thảo cho biết: Bình quân mỗi năm huyện cử hơn 100 CB học lớp trung cấp LLCT. Do có sự quan tâm, chủ động trong công tác đào tạo LLCT, nên đội ngũ CB quản lý ở các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện đáp ứng tốt tiêu chuẩn về LLCT. Đặc biệt, để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ đến, Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, cử CB đi học LLCT trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy trực thuộc, trong đó chủ yếu là CB ở các xã.

Khắc phục tình trạng cán bộ không đủ chuẩn

Mặc dù có sự chuyển biến , tuy nhiên trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến việc cử CB đi đào tạo LLCT để tạo nguồn. Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Anh Dũng cho biết: Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành rà soát những đồng chí đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm, nhưng chưa đủ tiêu chuẩn trình độ LLCT theo Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị, trên cơ sở đó đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng nơi có CB chưa đủ chuẩn về trình độ LLCT phải cử CB đi học để đủ điều kiện bổ nhiệm, đủ điều kiện tham gia cấp ủy.

Theo ông Nguyễn Anh Dũng, hiện nay nhu cầu học lớp trung cấp LLCT của CB các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối rất lớn. Nhiều CB quy hoạch cấp ủy chưa qua đào tạo trung cấp LLCT. Để tăng cường công tác đào tạo LLCT cho đội ngũ CB, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất cho Đảng ủy Khối CCQ tỉnh phối hợp với Trường Chính trị mở lớp trung cấp LLCT-hành chính từ nguồn kinh phí của cơ quan cử đi học và học viên.

Tại huyện Sơn Tịnh, thời gian qua có một số địa phương thiếu quan tâm đến đào tạo LLCT cho CB ở các trường học. Mặc dù có nhiều lớp trung cấp LLCT do huyện tổ chức, nhưng một số địa phương không cử CB ở trường tham gia. Hiện nay, nhiều trường hẫng hụt đội ngũ CBQL, nhiều CB của trường không đáp ứng đủ tiêu chuẩn để bổ nhiệm, chủ yếu là thiếu tiêu chuẩn LLCT. Ông Lê Văn Thảo cho biết: Sắp đến huyện sẽ phối hợp mở lớp đào tạo trung cấp LLCT-hành chính, chủ yếu dành cho đối tượng học viên là CB, VC ở các trường học, để khắc phục tình trạng hẫng hụt đội ngũ CB quản lý ở các trường.


PHƯƠNG LÝ


 

.
.