Thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng

09:35, 28/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 được Ban Tổ chức Tỉnh ủy xác định, đó là tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Thực hiện nhiều mô hình thí điểm

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhận định: Trong năm 2018, Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban tổ chức cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo chương trình công tác đã đề ra và các nhiệm vụ được ban thường vụ, thường trực cấp ủy giao; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả nổi bật, nhất là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khoá XII); Kết luận 34 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW về tinh giản biên chế.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng phương án điều động, luân chuyển cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý kết hợp với điều động, bố trí nhân sự trước Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tham mưu công tác chuẩn bị đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ, tập trung tham mưu chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đảng viên...

Tỉnh ta đã thực hiện nhiều mô hình thí điểm và bước đầu mang lại hiệu quả. Ban tổ chức các cấp ủy đã tích cực tham mưu thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu. Đối với cấp tỉnh đã thực hiện Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đồng thời Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Toàn tỉnh có 12/14 địa phương thực hiện Trưởng Ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ; có 12/14 địa phương thực hiện Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; 6/14 địa phương thực hiện Trưởng Ban Tổ chức đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ; 3/14 địa phương thực hiện Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra đồng thời là Chánh Thanh tra.

Ngoài ra, có 12/14 địa phương đã thực hiện Bí thư hoặc Phó Bí thư huyện ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND huyện; có 12/14 địa phương đã thực hiện bố trí chức danh Bí thư, Chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương; 14/14 địa phương thực hiện Trưởng Công an, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Thanh tra, Chi cục thuế huyện, thành phố không là người địa phương.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt 15 đề án thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan, đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tương đồng ở 7 huyện, thành phố. Toàn tỉnh cũng đã giảm được 70 đơn vị sự nghiệp công lập; tinh giản biên chế được 1.508 người. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thẩm định và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt Đề án thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm ngành Tổ chức xây dựng Đảng ở 17/17 địa phương, cơ quan, đơn vị và đã triển khai thực hiện từ ngày 1.1.2019.

Ban tổ chức cấp ủy các cấp đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho cấp ủy thực hiện việc chỉ định, giới thiệu nhân sự bầu, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ diện cấp ủy quản lý bảo đảm kịp thời, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 được thực hiện kịp thời, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, tỷ lệ và chất lượng cán bộ được bổ sung vào quy hoạch được nâng lên. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên tiếp tục được tăng cường.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh chủ động bám sát thực tiễn, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, quyết liệt hành động với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, nêu gương, sáng tạo”; đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra.

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chú trọng nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện và tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ được  giao thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) và Nghị quyết 39, Kết luận số 17 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CB, CC, VC.

Theo đó, tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp; kiên quyết cắt bỏ các tổ chức trung gian; giảm đầu mối bên trong; xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; kịp thời giải quyết chế độ chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với những CB, CC, VC chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế... Đặc biệt, ban tổ chức các cấp ủy chú trọng tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các quy định về trách nhiệm nêu gương.


                          MINH ANH

 

.
.