Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII)

16:01, 20/02/2019 [GMT+7]
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 19.2, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng.

Các đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH: T.THUẬN
Các đại biểu tham dự hội nghị. ẢNH: T.THUẬN


Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ đã giới thiệu Quy định 08 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” và Nghị quyết 36 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chỉ đạo những nội dung cần tập trung trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cầu các cấp ủy, báo cáo viên trong quá trình triển khai quán triệt Nghị quyết cần phải làm rõ  những mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và đặc biệt là điểm mới mang tính đột phá về tư duy, để sau khi triển khai, quán triệt tạo được sự thống nhất cao về nhận thức trong Đảng bộ và nhân dân, tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong hành động.

Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhằm tạo ra những chuyển biến mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và kiên quyết đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


T.THUẬN


 

.