Thực hiện đồng bộ các giải pháp cho hai năm cuối nhiệm kỳ

13:54, 03/01/2019 [GMT+7]
.

 

(Báo Quảng Ngãi)- Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tỉnh ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Đây là tiền đề để tỉnh tăng tốc phát triển trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các năm tiếp theo.

TIN LIÊN QUAN

Trong giai đoạn 2016 - 2018, Quảng Ngãi đã đạt được những con số hết sức ấn tượng, như tổng sản phẩm trong tỉnh tăng bình quân 5,28%/năm. Quy mô nền kinh tế năm 2018 (tính theo giá hiện hành) ước đạt 73.618 tỷ đồng, gấp 1,2 lần so với năm 2015; thu ngân sách 3 năm ước đạt hơn 53.280 tỷ đồng; cấp phép đầu tư cho 273 dự án trong nước, vốn đăng ký hơn 95.011 tỷ đồng và 28 dự án FDI, vốn đăng ký hơn 595 triệu USD.

Đến cuối năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đã đạt 51% chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Đến cuối năm 2018, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh đã đạt 51% chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Trong công tác xóa đói, giảm nghèo và an sinh xã hội, toàn tỉnh đã giảm hơn 18.205 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,87%/năm (trong đó, miền núi giảm bình quân 5,08%); giải quyết việc làm mỗi năm cho khoảng 39.000 lao động...
 

"Để thực hiện tốt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh, các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể cần nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, năng động; đổi mới, sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích của đất nước; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, ngành, hội đoàn thể".

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
LÊ VIẾT CHỮ

Đến thời điểm này, trong tổng số 31 chỉ tiêu đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, thì đã có 12 chỉ tiêu đạt và vượt; 4 chỉ tiêu đạt xấp xỉ; các chỉ tiêu còn lại đều đạt từ 68% trở lên.

Riêng chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP bình quân đầu người và số huyện đạt chuẩn nông thôn mới dự báo sẽ khó đạt chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, việc thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, chưa có nhiều mô hình hiệu quả; chưa có giải pháp hữu hiệu để gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ...

Trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ 2015 - 2020, khối lượng công việc phải thực hiện rất lớn, nên cần sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu lực, hiệu quả của các cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, đơn vị, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đề ra.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định 4 nhóm giải pháp và 22 nhiệm vụ chủ yếu trong hai năm cuối của nhiệm kỳ. Trong đó, ưu tiên tập trung cho phát triển công nghiệp; xây dựng nông thôn mới; phát triển dịch vụ, du lịch; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng...

Từ thực tiễn kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh cho thấy, các cấp ủy, chính quyền, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu phải sâu sát, quyết tâm, gương mẫu đi đầu; các cấp ủy, địa phương phải bám sát thực tiễn tình hình để cụ thể hóa các kế hoạch, chính sách theo các mục tiêu, chủ trương của Trung ương và Tỉnh ủy. Đặc biệt, phải thống nhất ý chí và hành động từ cấp ủy đến chính quyền và các hội, đoàn thể, từ tỉnh đến cơ sở, trên cơ sở đó vận động, cổ vũ nhân dân đồng thuận, thi đua thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.


Bài, ảnh: THANH THUẬN 

.
.