Cập nhật lúc: 16:58, 03/12/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đó là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

TIN LIÊN QUAN


Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên   

Xuất phát từ tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ở tỉnh ta, cuối năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 14 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Cán bộ thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa (Đức Phổ) trao đổi về tình hình hoạt động của chi bộ.
Cán bộ thôn Nho Lâm, xã Phổ Hòa (Đức Phổ) trao đổi về tình hình hoạt động của chi bộ.


Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín cho biết: Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã hướng dẫn cụ thể nội dung sinh hoạt chi bộ trên cơ sở Hướng dẫn 09 của Ban Tổ chức Trung ương; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, dự sinh hoạt ở các chi bộ để kịp thời góp ý, nhắc nhở, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhằm đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nhìn chung, các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đã nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của tổ chức cơ sở đảng, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực trong sinh hoạt; nội dung sinh hoạt chi bộ đa dạng, thiết thực; phát huy dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên.

Qua tìm hiểu ở các địa phương cho thấy, ngoài sinh hoạt thường kỳ, nhiều chi bộ còn chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt bám sát tình hình, nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho hay: Ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện ủy đã ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố. Cùng với việc hướng dẫn công tác chuẩn bị của chi ủy, nội dung sinh hoạt chi bộ hằng tháng, Ban Tổ chức Huyện ủy còn quy định ít nhất mỗi quý một lần, chi bộ thôn, tổ dân phố phải lựa chọn một trong những vấn đề do Ban Tổ chức Huyện ủy gợi ý để sinh hoạt chuyên đề. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các chi bộ đều duy trì tốt chế độ sinh hoạt; nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ được chuẩn bị chu đáo, cụ thể, thiết thực; đảng viên tham gia sinh hoạt chiếm tỷ lệ cao.

Phát huy vai trò của đảng viên

Thực hiện Kết luận số 18 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10 của Ban Bí thư khóa X “Về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 12 một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Theo đó, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng; gắn tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải chuẩn bị tốt và thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt, bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ. Qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu trong sinh hoạt chi bộ, tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt và thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ phân công.

 Mới đây, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành hướng dẫn về nội dung, khung tiêu chí đánh giá nâng cao chất lượng sinh hoạt đối với các loại hình chi bộ. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín nhấn mạnh: Để phát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu là phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chi bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác ở cơ quan, đơn vị, địa phương bằng nghị quyết. Tuy nhiên, để ban hành nghị quyết sát đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả, trước hết cần phải đảm bảo chất lượng trong sinh hoạt chi bộ định kỳ.

 


Sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vừa ban hành hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ cho các loại hình chi bộ trực thuộc. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo nội dung sinh hoạt chi bộ phải thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường nội dung chính trị, tư tưởng; ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, tình thương yêu đồng chí; làm cho chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, tu dưỡng, rèn luyện đội ngũ đảng viên; tập trung thảo luận và quyết định kịp thời, đúng đắn, toàn diện các nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ trong cơ quan, đơn vị; trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, dứt điểm những tồn tại, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân…

 


Bài, ảnh: PHƯƠNG LÝ


 

.
.