Cập nhật lúc: 21:45, 18/10/2018 [GMT+7]
.

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho cấp ủy


(Báo Quảng Ngãi)- Trong thời kỳ 1930 - 1945, các xứ ủy, khu ủy, tỉnh ủy đã được thành lập, nhưng tổ chức văn phòng cấp ủy thì chưa hình thành, song công tác của văn phòng cấp ủy thì đã có, chủ yếu là bảo đảm việc in ấn, phát hành, vận chuyển công văn, tài liệu, truyền đơn của Ðảng... Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy thông suốt từ trung ương đến cơ sở. Trong suốt 88 năm qua (18.10.1930 – 18.10.2018), bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác ở văn phòng cấp ủy đã không ngừng lớn mạnh, phục vụ đắc lực cho công tác lãnh đạo của Đảng.

Cùng với sự 0nghiệp chung của đất nước, Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã có sự phát triển, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Với chức năng tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, dù trong giai đoạn nào, cán bộ, đảng viên của Văn phòng Tỉnh ủy cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu, phối hợp xây dựng hoàn thành các chương trình, đề án; giúp Tỉnh ủy ban hành Quy chế làm việc toàn khóa và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, ban hành  cụ thể hóa  5 nghị quyết chuyên đề và 4 kết luận; đồng thời ban hành hàng trăm quyết định, kế hoạch, kết luận, thông báo ý kiến, báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề... bảo đảm sự lãnh đạo của Tỉnh ủy trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang cho rằng: Những năm gần đây, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều đổi mới về công tác tổ chức, phục vụ hội nghị cấp ủy, nội dung các kỳ họp được chuẩn bị chu đáo, thời gian hội nghị được bố trí hợp lý. Có thời điểm trong một quý, nhưng có hơn 520 văn bản các loại được ban hành.

Trong công tác tiếp nhận, cung cấp và giúp Tỉnh ủy xử lý các nguồn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo, Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ động nắm bắt các nguồn thông tin từ nhiều kênh, kể cả dư luận xã hội... để có thông tin đa dạng, nhiều chiều, phong phú, chọn lọc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy. Những thông tin do Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị là nguồn thông tin tổng hợp khách quan, trung thực, có chất lượng phản ánh những vấn đề quan trọng, cấp bách giúp cấp ủy lãnh đạo và điều hành công việc hiệu quả...

Sau Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII), trung ương đã có nhiều quyết sách mới, mạnh mẽ và có tính đột phá về công tác tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính trị, tinh giản biên chế... Đây là những nội dung liên quan trực tiếp đến công tác xây dựng Đảng, gắn với công tác tham mưu của văn phòng cấp ủy. Đứng trước nhiệm vụ mới đó, yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy phải bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, quyết tâm nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc phục vụ lãnh đạo; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ... Trọng tâm là tập trung triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy theo Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương 6, khóa XII...

Truyền thống vẻ vang và thành quả đạt được trong 88 năm qua sẽ là nguồn động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, đảng viên Văn phòng Tỉnh ủy nói riêng và hệ thống văn phòng cấp ủy nói chung quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là, luôn học tập và thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Công tác văn phòng có tầm quan trọng đặc biệt, giúp cho cán bộ lãnh đạo nắm được tình hình, cán bộ văn phòng nắm tình hình sai thì lãnh đạo sẽ giải quyết công việc không đúng. Văn phòng giúp cơ quan lãnh đạo đầu não nắm tình hình trong toàn Đảng, cho nên phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác và giữ bí mật” .


THANH THUẬN
 

.