Cập nhật lúc: 08:45, 02/09/2018 [GMT+7]
.

Những giá trị vững bền


(Baoquangngai.vn)- Dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công mau lẹ và vang dội; lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền cả nước thực sự thuộc về nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Đánh giá về tầm vóc, ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:… “Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc”.

 

 

Cách mạng Tháng Tám thành công đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đưa chính quyền lại cho nhân dân, xây nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do. Đây là cuộc cách mạng của ý chí, lòng dân Việt Nam và khát vọng vươn đến của của nhân loại yêu chuộng hòa bình.

Từ thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, đến Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, đất nước ta hoàn toàn độc lập, nhân dân ta từ thân phận nô lệ, được hưởng cuộc sống tự do, hạnh phúc và làm chủ vận mệnh của mình.

Ngày 22/8/1945, Hồ Chí Minh rời Tân Trào về Hà Nội, ngày 25/8, Người làm việc ở số nhà 48- Hàng Ngang, nơi ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của nước ta. Đến ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước cuộc mittinh khổng lồ của hàng chục vạn nhân dân, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời- Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

Bản Tuyên ngôn thể hiện khí phách hào hùng, tinh thần độc lập, tự chủ của dân tộc ta. Khi Pháp rút chạy, Nhật đầu hàng Đồng minh, vua Bảo Đại thoái vị, nhân dân cả nước đã đoàn kết, đồng loạt đứng lên đánh đổ xiềng xích thực dân hơn tám mươi năm và chế độ quân chủ phong kiến hà khắc để lập nên chế độ dân chủ cộng hòa, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Rõ ràng là chúng ta đã “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. 

Bản Tuyên ngôn mở đầu bằng câu trích trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của nước Mỹ: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Tiếp sau là câu trích dẫn từ bản Tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền của nước Pháp:… “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi…” Đó là tư tưởng văn hóa-chính trị, nhân văn xuyên suốt của Hồ Chí Minh- một lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một chiến sỹ cộng sản lỗi lạc. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập về cái “chân lý cao cả” mà nhân dân Pháp và nhân dân Mỹ phải đổ bao xương máu và nước mắt để viết nên. Đó là tầm nhìn xa, sự nhạy cảm về chính trị và thông hiểu về thế giới là giành được nền độc lập, quyền tự quyết cho dân tộc đã khó, nhưng để nền độc lập đó được tất cả các nước công nhận, tôn trọng còn khó hơn nhiều.

Bởi vì Người luôn thấu hiểu trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, các thế lực thực dân, đế quốc luôn tìm cách tiêu diệt chính quyền cách mạng còn non trẻ của Đảng và dân tộc ta.

Mặt khác, trong Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, Hồ Chí Minh đã khẳng định quyền cơ bản của con người và quyền của các dân tộc. Đây là những khái niệm pháp lý của quốc gia và quốc tế được xác lập thành phạm trù luật pháp quốc tế hiện đại: quyền dân tộc cơ bản, bao gồm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

Điều đó có ý nghĩa to lớn, vì trong thời điểm sau chiến tranh thế giới lần thứ II, các nước thuộc địa và phụ thuộc chưa được luật pháp quốc tế bảo vệ.  Với Tuyên ngôn Độc lập, Hồ Chí Minh đã đóng góp một điểm son ngời sáng trong lịch sử luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “...Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tôc đã gan góc đứng về phía Đồng minh chống phát- xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập”.

Đây là Bản Tuyên ngôn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa giành được độc lập bằng cuộc chiến đấu, đầy hy sinh gian khổ của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ. Đây còn là lời lẽ tâm huyết, đầy cảm kích của đội tiên phong giác ngộ nhất của giai cấp cách mạng nhất, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp đấu tranh chống thực dân xâm lược, giải phóng dân tộc và giành độc lập, tự do.

Ở phần cuối của Bản Tuyên ngôn, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là tư tưởng lớn về nền độc lập dân tộc chân chính hoàn toàn và đặt tiền đề hướng đến tương lai ấm no, tự do, hạnh phúc.

Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh và sự kiện ra đời Bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử gắn với tên tuổi lãnh tụ kiệt xuất Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấm nhuần những giá trị thiêng liêng khi được sống trong hòa bình, tự do. Trên tinh thần phấn khởi, tự hào và tin tưởng, mỗi người dân cần biểu thị quyết tâm góp sức giữ vững thành quả cách mạng quí giá cũng như thành tựu to lớn trên các lĩnh vực của quê hương, đất nước, nhất là từ sau Cách mạng Tháng Tám và hơn 30 năm trên đường đổi mới, phát triển và hội nhập. . 

Những giá trị to lớn, những ý nghĩa sâu sắc, thiêng liêng và tính thời đại của Bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 luôn mãi trường tồn cùng dân tộc và đất nước Việt Nam. 

 

Tuấn Anh

 
.