Cập nhật lúc: 21:35, 28/08/2018 [GMT+7]
.

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình liên quan đến việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và vụ việc xử lý rác thải ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ


Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24.8.2018, sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành chức năng báo cáo tình hình liên quan đến việc xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh và vụ việc xử lý rác thải tại xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ (Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 23.8.2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và kết luận:

1. Giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1.1. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở xử lý rác thải và nghiên cứu ban hành cơ chế, chính sách để huy động nhiều nguồn lực đầu tư hiện đại hóa các cơ sở xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh.

1.2. Các sở, ngành chức năng khẩn trương rà soát, quản lý, xử lý tốt các bãi rác hiện nay theo đúng quy định; phối hợp với các địa phương chủ động giải quyết các vấn đề về vệ sinh, hạn chế tối đa vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng ngừa phát sinh dịch bệnh, bảo đảm môi trường sống của người dân.

1.3. Đối với việc xử lý rác thải ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương thành lập Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh để thanh tra, kiểm tra làm rõ đúng, sai trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ; kết luận, kiến nghị xử lý rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Sau khi có kết quả thanh tra, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe, kết luận chỉ đạo biện pháp giải quyết các nội dung công việc.

Trên cơ sở kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra liên ngành của tỉnh, lãnh đạo tỉnh sẽ có buổi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi biện pháp giải quyết cụ thể với người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

1.4. Sở, ngành liên quan của tỉnh hỗ trợ huyện Đức Phổ kêu gọi các nhà đầu tư đầu tư nước sạch sinh hoạt cho người dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an, Quân sự, Biên phòng, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo trước của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo tại văn bản này.

Trong khi chờ có kết luận thanh tra liên quan đến việc đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh; các cơ quan trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, tạo điều kiện để Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt MD tại thôn La Vân, xã Phổ Thạnh tiếp tục hoạt động nhằm tập trung xử lý triệt để bãi rác cũ 22.500 m3 và rác thải sinh hoạt hằng ngày ở 3 xã như trước đây (Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu) để bảo đảm an toàn cuộc sống trước mắt cũng như lâu dài cho người dân.

3. Giao Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Phổ chỉ đạo:

3.1. Các cơ quan trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã tiếp tục thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo trước của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và văn bản chỉ đạo này.

3.2. Ủy ban nhân dân huyện chủ động xử lý rác thải trên địa bàn, hạn chế tối đa ô nhiễm, không để bùng phát dịch bệnh; có kế hoạch và đầu tư xử lý lâu dài rác thải, nước thải trên địa bàn huyện.

3.3. Rà soát, xem xét điều chỉnh thay đổi vị trí công tác, cần thiết thì xử lý một số cán bộ liên quan có sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.4. Khẩn trương hoàn thiện dự án Hồ chứa nước Cây Xoài; tích cực phối hợp cùng với sở, ngành liên quan của tỉnh hỗ trợ nhà đầu tư đầu tư nước sạch sinh hoạt cho người dân ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ.

Yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện tốt Kết luận này.
 

(Kết luận số 749-KL/TU, ngày 27.8.2018
của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy).

 

.