Cập nhật lúc: 07:52, 08/07/2018 [GMT+7]
.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X): Nông thôn Nghĩa Hành khởi sắc


(Báo Quảng Ngãi)- Sau 10 năm (2008-2018) thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, huyện Nghĩa Hành đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là việc tái cơ cấu nền nông nghiệp phát triển theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.
 

TIN LIÊN QUAN


Gặt hái nhiều quả ngọt

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết: Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X), huyện Nghĩa Hành đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả và bền vững; cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực, hình thành được chuỗi sản xuất hàng hóa theo hướng nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả...

Nổi bật nhất là kết quả thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp được đầu tư đồng bộ và từng bước hoàn chỉnh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, môi trường sinh thái được bảo vệ, thu nhập của người dân dần được nâng lên, góp phần giảm nghèo bền vững và ổn định chính trị xã hội.

Huyện Nghĩa Hành tập trung phát triển cây ăn quả.
Huyện Nghĩa Hành tập trung phát triển cây ăn quả.


Để thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hoàn thiện hạ tầng nông thôn và xây dựng NTM, giai đoạn 2012-2017, huyện đã huy động và đầu tư trên 1.400 tỷ đồng (trong đó nguồn lực đầu tư trực tiếp cho chương trình NTM là trên 401 tỷ đồng). Cùng với đó, nhân dân trên địa bàn tự nguyện đóng góp 17ha đất để làm đường giao thông, gần 14 nghìn ngày công lao động; tháo dỡ trên 2,2km tường rào, cổng ngõ và hàng nghìn cây cối, hoa màu các loại để mở rộng gần 141km giao thông nông thôn... Huyện cũng đã đầu tư kiên cố trên 382km giao thông, 111km kênh mương; xây mới 55 phòng học, xây dựng và nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho 9 trạm y tế xã...

Trên lĩnh vực sản xuất, huyện chú trọng công tác nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học, công nghệ; đẩy mạnh cơ giới hóa vào sản xuất; xây dựng và chuyển giao các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn... nhằm tăng chất lượng và giá trị cạnh tranh sản phẩm, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn. Đến nay, 11 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Riêng huyện Nghĩa Hành đã hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM.
 

Phấn đấu đạt trên 100 triệu đồng/năm/ha đất canh tác


Giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030, huyện Nghĩa Hành đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng trồng trọt chiếm 46%, chăn nuôi 51%; giá trị canh tác sản xuất bình quân trên 1ha đất canh tác đạt trên 100 triệu đồng/năm...; đẩy mạnh công tác dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất. Tập trung nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng xã, huyện NTM và xây dựng 11 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Nhận diện và khắc phục hạn chế

Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) ra đời cùng với triển khai chương trình xây dựng NTM được xem là động lực giúp ngành nông nghiệp huyện Nghĩa Hành phát triển toàn diện, có những đột phá trong công tác quy hoạch và định hướng phát triển. Nhưng quá trình thực hiện vẫn bộc lộ nhiều tồn tại và hạn chế. Đó là chưa có nhiều sản phẩm hàng hóa, liên kết “4 nhà” trong quá trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo, quy mô sản xuất nhỏ, nên chất lượng và giá trị sản phẩm thấp, kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp theo hướng công nghiệp...
 
Ngoài ra, các hình thức tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn chậm đổi mới, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước; các thiết chế văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân nông thôn; đời sống nông dân vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ nông nghiệp, nên kinh tế - xã hội của huyện chậm phát triển.

Nhận diện những tồn tại, hạn chế trên, Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành và thực hiện các giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững, gắn với xây dựng NTM. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân và nông thôn; quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ.
Hạ tầng giao thông nông thôn huyện Nghĩa Hành ngày càng hoàn thiện.
Hạ tầng giao thông nông thôn huyện Nghĩa Hành ngày càng hoàn thiện.

Áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào sản xuất, quy hoạch phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại... “Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, trọng tâm là sản xuất các sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa, gắn với chế biến và tiêu thụ. Đẩy mạnh xây dựng NTM, gắn với đô thị hóa. Chú trọng công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn”, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Nghĩa Hành Phan Bình cho biết.

Ngoài ra, huyện Nghĩa Hành còn tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; củng cố, hoàn thiện, đổi mới hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát cơ sở để kịp thời phát hiện, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Chú trọng công tác phê bình, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực.

Hiện nay, giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản của huyện đạt trên 952 nghìn tỷ đồng, chiếm 29% các thành phần kinh tế. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt gần 5,3%/năm. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 18,5 triệu đồng/người (năm 2011) lên trên 31 triệu đồng/người (năm 2017). Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 16% năm 2011 xuống còn 4,35% vào năm 2017.

 


Bài, ảnh: THANH PHONG
 

.
.