Cập nhật lúc: 08:09, 21/04/2018 [GMT+7]
.

Xây dựng phong cách "dân chủ, quần chúng, lãnh đạo sâu sát"


(Báo Quảng Ngãi)- Để tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đi đôi với thực hành một cách đầy đủ phong cách “dân chủ, quần chúng, lãnh đạo sâu sát” theo phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy cần phân tích kỹ nội dung gắn với công việc cụ thể, hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt.

Phong cách dân chủ, quần chúng hay còn gọi là “cách làm việc dân chủ”, là phong cách hàng đầu mà mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có. Phong cách dân chủ theo tư tưởng Hồ Chí Minh là dân chủ có định hướng, có lãnh đạo, dân chủ phải đi đến sự tập trung. Gắn bó mật thiết với phong cách dân chủ là phong cách quần chúng. Cán bộ phải gần gũi quần chúng, lắng nghe và thấu hiểu mong muốn của quần chúng.

Người khẳng định: Nếu “cách xa dân chúng, không liên lạc chặt chẽ với dân chúng... nhất định thất bại”. Phong cách quần chúng của cán bộ, đảng viên thể hiện rõ trong các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Đó là, người cán bộ phải giản dị, hòa đồng với quần chúng, không cho phép mình hưởng điều gì có tính chất “đặc quyền, đặc lợi”.

 Tổ công tác phụ trách xã Trà Sơn (Trà Bồng) đi nắm tình hình ở địa bàn thôn Tây.                                   ẢNH: TL
Tổ công tác phụ trách xã Trà Sơn (Trà Bồng) đi nắm tình hình ở địa bàn thôn Tây. ẢNH: TL


Đi đôi với phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, là phong cách “lãnh đạo sâu sát”. Thực tiễn, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo Hồ Chí Minh, sau khi nghị quyết đã được ban hành, phải tổ chức tốt việc thực hiện để nghị quyết đi vào cuộc sống. Điều đó gắn liền với công tác kiểm tra, giám sát. Muốn tốt thì “phải đi tận nơi, xem tận chỗ”.

Sau kiểm tra, giám sát, cái sai cần khắc phục, sửa chữa ngay; cái đúng, cái tốt phải được động viên, khen thưởng kịp thời. Để khắc phục tình trạng xa rời cơ sở, nhiều cấp ủy đã phân công cấp ủy viên tham gia sinh hoạt với chi bộ. Huyện ủy Bình Sơn là đơn vị điển hình thực hiện việc cử cấp ủy viên, kể cả bí thư huyện ủy đến dự sinh hoạt chi bộ thôn, nhờ đó, kịp thời giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, tâm tư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 

Cần những hành động cụ thể

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cử tổ giám sát về dự sinh hoạt chuyên đề tại 10 chi bộ cơ sở và nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được thì nhận thức của một bộ phận cán bộ đảng viên chưa toàn diện, một số cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa gắn học tập chuyên đề năm 2018 với nhiệm vụ cụ thể. Do đó, các cấp ủy cần tiếp tục chỉ đạo cụ thể hóa chuyên đề 2018, thực hành phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động, việc làm cụ thể.

Để cụ thể hóa chuyên đề 2018, việc thực hành phong cách làm việc “dân chủ, quần chúng”, và phong cách lãnh đạo sâu sát” phải được đồng bộ từ mỗi chi bộ, cơ quan, chính quyền các cấp. Sớm xây dựng các quy định về đạo đức công vụ, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, kèm theo các yêu cầu bắt buộc.

Các tiêu chí về đạo đức công vụ phải cụ thể, rõ ràng và có thể thực hiện theo; có thể kiểm tra, đánh giá; có thể theo dõi, giám sát như quy định về chấp hành nghiêm giờ làm việc, hội họp; quy định về xưng hô với nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; quy định về công khai, minh bạch, đảm bảo yêu cầu phát huy dân chủ; quy định để ràng buộc giữa lời nói và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm nói thì phải làm và làm cho tốt.

Năm 2018, để việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh thiết thực hơn, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị, các đoàn thể và từng đảng viên trong tỉnh phải thực hành bằng việc làm cụ thể. Đây là nền tảng để xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh.


TRỊNH CÔNG NHẬN


 

.
.