Cập nhật lúc: 21:33, 19/04/2018 [GMT+7]
.

Đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng, đảng viên: Ngày càng đi vào nền nếp, thực chất


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã nghiêm túc thực hiện các quy định, hướng dẫn về đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng  (TCCSĐ), đảng viên hằng năm và ngày càng đi vào nền nếp, thực chất hơn.  
 


Năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành văn bản chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định, tránh bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã về dự và chỉ đạo kiểm điểm ở các địa phương, cơ quan, đơn vị được phân công phụ trách. Cấp ủy, tổ chức đảng cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp dưới thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đồng thời chỉ đạo, gợi ý kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc diện cấp ủy cấp cơ sở quản lý.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền.         Ảnh: TL
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân làm tốt công tác tuyên truyền. Ảnh: TL


Công tác đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên được các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định và thực chất hơn; khắc phục được bệnh thành tích trong đánh giá, phân loại. Các cơ quan chuyên môn cũng đã tiến hành thẩm định kết quả đánh giá, phân loại của các TCCSĐ, đảng viên trực thuộc. Qua đó cho thấy, việc đánh giá, xếp loại TCCSĐ, đảng viên cơ bản đảm bảo yêu cầu. Trong quá trình nhận xét, đánh giá coi trọng ý kiến góp ý của các tổ chức chính trị-xã hội, nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú...
 

Năm 2017, toàn tỉnh có 922/924 TCCSĐ được đánh giá, phân loại, đạt 99,78%. Trong đó có 439 TCCSĐ đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 47,61%; 397 TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ (43,06%); 76 TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ (8,24%); 10 TCCSĐ yếu kém (4,42%). Có 46.215/50.837 đảng viên được đánh giá chất lượng, trong đó có 4.606 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 9,97%); 36.102 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (78,12%); 5.294 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ (11,46%); 213 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ (0,46%).

Tuy nhiên, công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể là, trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình, một số nơi ý kiến đóng góp chưa nhiều, chưa bám sát vào các nhiệm vụ của đảng viên; có biểu hiện nể nang, ngại va chạm. Công tác đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên ở một số nơi có biểu hiện nặng về hình thức; một số nơi lấy ý kiến nơi cư trú chưa nghiêm túc, chưa phát huy được vai trò làm cầu nối giữa cấp ủy nơi đảng viên cư trú và nơi đảng viên công tác để đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm...

Để thực hiện tốt việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên, các cấp ủy cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Kịp thời tổ chức quán triệt Quyết định 132 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; đồng thời cụ thể hóa văn bản để việc kiểm điểm và đánh giá, phân loại hằng năm phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Tập trung đề ra các giải pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm khắc phục TCCSĐ yếu kém.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội để thực hiện việc đánh giá, phân loại TCCSĐ, đảng viên hằng năm thực chất hơn. Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đối với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.


NGỌC VĂN

 

.
.