Cập nhật lúc: 14:22, 13/11/2017 [GMT+7]
.

Trà Bồng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ


(Báo Quảng Ngãi)- Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Trà Bồng đã tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện đến xã; tập trung sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan chuyên môn và các chức danh chủ chốt xã, thị trấn... theo hướng trẻ hóa đội ngũ cán bộ.
 

Bộ phận một cửa của huyện Trà Bồng giải quyết TTHC cho người dân.
Bộ phận một cửa của huyện Trà Bồng giải quyết TTHC cho người dân.


Huyện xây dựng 2 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như: Cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn trình độ đại học, sau đại học, lý luận chính trị ở các trường trong và ngoài tỉnh. Chú trọng đào tạo trên đại học chuyên ngành luật, kinh tế, quản lý hành chính công, công tác xây dựng Đảng cho những cán bộ chủ chốt cấp phòng và học đại học đối với cán bộ cấp xã. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đảng,  trưởng thôn, bí thư chi bộ cơ sở... Tổ chức thi tuyển chức danh quản lý các trường trực thuộc huyện và tiến tới tổ chức thi tuyển cán bộ quản lý cấp phòng... Đến nay, huyện có 192 cán bộ có trình độ đại học, 35 thạc sĩ và 92 cán bộ có trình độ cao cấp chính trị; trung cấp hành chính 113 cán bộ...

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá cán bộ được huyện thực hiện thường xuyên dựa trên bộ tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Triển khai việc luân chuyển cán bộ về cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương, như tăng cường cán bộ trẻ cho các xã Trà Hiệp, Trà Lâm và Trà Sơn... Qua đó đào tạo, nâng cao năng lực thực tiễn và giúp cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Việc luân chuyển cán bộ về cơ sở đã khắc phục được tình trạng cục bộ, khép kín, trông chờ, ỷ lại của đội ngũ cán bộ cơ sở.               

  PV
 

.