Cập nhật lúc: 21:55, 02/08/2017 [GMT+7]
.

Ban Tổ chức Trung ương thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý


Ban Tổ chức Trung ương quyết định ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch thi tuyển Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng; Địa phương III.

 

Tỉnh Vĩnh Long tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.
Tỉnh Vĩnh Long tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN.
 
Thực hiện Thông báo Kết luận số 202-TB/TƯ ngày 26-5-2015 của Bộ Chính trị về Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng; để lựa chọn, bổ nhiệm người thực sự có năng lực lãnh đạo, quản lý, thực sự am hiểu về chuyên môn, nghiệp vụ; có phẩm chất chính trị, đạo đức, có uy tín, xứng đáng với vị trí lãnh đạo, quản lý cần bổ nhiệm; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý..., Ban Tổ chức Trung ương đã quyết định ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các vụ, đơn vị của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch thi tuyển Vụ trưởng các Vụ: Chính sách cán bộ; Cơ sở Đảng; Địa phương III. 
 
Việc thi tuyển bảo đảm tính bình đẳng, khách quan, minh bạch, chính xác, công khai và dân chủ, tạo môi trường để người dự thi thể hiện được năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất cá nhân trong chuyên môn và quản lý, nhằm lựa chọn người thực sự có đức, có tài, phù hợp với vị trí được bổ nhiệm. 
 
Để đảm bảo việc thi tuyển công khai, minh bạch, góp phần tuyển chọn được cán bộ xứng đáng với vị trí cần tuyển, Ban Tổ chức Trung ương đã có thông báo nêu rõ đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, cung cấp thông tin rộng rãi cho các đối tượng đăng ký dự thi. 
 
Theo đó, các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ gồm 5 đồng chí: 
 
1. Đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ. 
2. Đồng chí Trần Thanh Cương, Phó vụ trưởng Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ.
3. Đồng chí Đỗ Phương Đông, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách cán bộ.
4. Đồng chí Phạm Thị Hồng Sâm, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ. 
5. Đồng chí Trần Trung Vinh, Phó Chánh Văn phòng Đề án 165. 
 
Các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng gồm 3 đồng chí: 
 
1. Đồng chí Kiều Cao Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ. 
2. Đồng chí Phạm Mạnh Khởi, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Cơ sở Đảng.
3. Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng. 
 
Các đồng chí đủ điều kiện dự thi Vụ trưởng Vụ Địa phương III gồm 4 đồng chí: 
 
1. Đồng chí Nguyễn Văn Định, Phó vụ trưởng Vụ Đảng viên.
2. Đồng chí Nguyễn Bùi Khiêm, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ. 
3. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ.
4. Đồng chí Đào Công Nhanh, Phó vụ trưởng phụ trách Vụ Địa phương III. 
 
Các đồng chí đủ điều kiện dự thi đã được lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương giao chủ đề; quán triệt nội dung, yêu cầu xây dựng đề án; phổ biến hình thức thi… 
 
Chủ đề xây dựng đề án đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Chính sách cán bộ là: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ Chính sách cán bộ có những thay đổi, đột phá thiết thực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 
 
Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, chủ đề xây dựng đề án là: Từ chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn công việc của Vụ, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để Vụ thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và các chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương. 
 
Đối với chức danh Vụ trưởng Vụ Địa phương III, chủ đề xây dựng đề án là: Từ chức năng, nhiệm vụ được giao và thực tiễn theo dõi địa bàn, phân tích, đề xuất giải pháp cụ thể để thực hiện tốt nhất quy chế cán bộ theo dõi địa bàn. 
 
Các đồng chí dự thi sẽ có thời gian 30 ngày để xây dựng đề án, tính từ 1-8-2017. Trong thời gian chuẩn bị đề án, các đồng chí dự thi được tiếp xúc và tìm hiểu thêm thông tin về vụ có chức danh thi tuyển để phục vụ cho việc xây dựng đề án. 
 
Theo TTXVN
.