Cập nhật lúc: 15:01, 06/07/2017 [GMT+7]
.

Thông báo về kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2017), Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa XII


(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 6 ( kỳ họp thường lệ giữa năm 2017), HĐND tỉnh khóa XII với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình như sau:


I. Thời gian tổ chức kỳ họp: 3 ngày, từ ngày 11.7 đến ngày 13.7.2017
(Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 11.7.2017)

II. Địa điểm: Phòng họp số 01 (Số 52 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi)

III. Chương trình kỳ họp:

1. UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

1.1. Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.2. Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.3. Về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.4. Báo cáo tình hình tạm ứng, ứng trước ngân sách đến thời điểm 30 tháng 6 năm 2017;
1.5. Về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.6. Về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017;
1.7. Về công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.8. Báo cáo về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
1.9. Về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 và kiến nghị bức xúc của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6;
1.10. Về kết quả giải quyết ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 4 (thường lệ cuối năm 2016) và phiên chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh (tháng 4.2017);
1.11. Về kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh;
1.12. Báo cáo bổ sung đầy đủ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh đến hết tháng 12.2016.

2. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2017.

4. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

5. Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

6. Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

7. Đoàn Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

8. Thường trực và các Ban HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh:

8.1. Báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017;
8.2. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát, khảo sát nêu tại các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh;
8.3. Báo cáo đánh giá kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4;
8.4. Báo cáo kết quả giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm 2017.

9. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết:

9.1. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017;
9.2. Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;
9.3. Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
9.4. Quy định tỷ lệ để lại về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 31.7.2014 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi);
9.5. Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
9.6. Quy định thời hạn phê duyệt quyết toán ngân sách cấp huyện, xã và thời hạn UBND tỉnh gửi báo cáo quyết toán ngân sách hằng năm;
9.7. Chính sách hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cạn trên đất sản xuất kém hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020;
9.8. Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;
9.9. Chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất, kinh doanh muối sạch tại vùng muối Sa Huỳnh, giai đoạn 2017-2020;
9.10. Chính sách hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho sinh viên, học viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang học đại học chính quy công lập và học cao học, nghiên cứu sinh từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021;
9.11. Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối với các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đến năm 2020;
9.12. Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh Trường THPT chuyên Lê Khiết;
9.13. Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Ngãi quản lý;
9.14. Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững;
9.15. Về phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020;
9.16. Về thành lập mới một số thôn thuộc các xã của huyện Bình Sơn;
9.17. Về công nhận các xã An Bình, An Vĩnh, An Hải thuộc huyện Lý Sơn là xã đảo;
9.18. Chính sách chọn cử bác sĩ đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản lý trong nước và ở nước ngoài;
9.19. Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Đức Phổ đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.
9.20. Danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
9.21. Đề án thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.

10. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018.

11. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

12. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các nghị quyết về những nội dung UBND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh tại khoản 9, 10 nêu trên.

13. Bế mạc.
 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Phiên

 

.
.