Cập nhật lúc: 15:04, 29/06/2017 [GMT+7]
.

Phát huy vai trò, trách nhiệm; đổi mới trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ năm 2017 (*)


(Phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8, khoá XIX )
 
  • Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 8
    (Baoquangngai.vn)- Sáng 28.6, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, khóa XIX nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; đồng thời quán triệt, triển khai Kết luận số 10/2016 của Bộ Chính trị...  
    .

(Báo Quảng Ngãi)- Trong 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp đã tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2017 theo Kết luận số 217-KL/TU ngày 5.12.2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ sáu (khóa XIX); chú trọng chỉ đạo thực hiện chủ đề "Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp” đạt được những kết quả tích cực.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị.

Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát; quản lý, điều hành, tham vấn, phản biện. Lãnh đạo tỉnh dành nhiều thời gian gặp gỡ doanh nghiệp, kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả; kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2016; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, hạn chế, đó là: Việc thực hiện chủ đề năm 2017 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu. Việc xây dựng, phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện chậm. Đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên có nơi chưa thực chất; đa số cán bộ được phân loại hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng trên thực tế chất lượng, hiệu quả công việc chưa có nhiều chuyển biến. Công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy đảng chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; chưa có nhiều mô hình sáng tạo, có sức lan tỏa trong việc học tập và làm theo Bác. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội có mặt còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ở một số lĩnh vực còn hạn chế, nhiều mặt chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn. Chủ trương cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều hạn chế, yếu kém được Tỉnh ủy chỉ ra qua tổng kết năm 2016 chưa được khắc phục hiệu quả: Việc xây dựng một số đề án, cơ chế, chính sách để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề, kết luận của Tỉnh ủy còn chậm, có nội dung phải gia hạn nhiều lần. Giá cả một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giảm; một số nông sản không có đầu ra, nhưng chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả. Nhiều dự án đầu tư thực hiện chậm, giải ngân thấp; môi trường đầu tư chưa thực sự được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh giảm mạnh; nhiều dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; du lịch, dịch vụ gặp khó khăn về đất đai, thủ tục hành chính.
 
Quản lý tài nguyên, khoáng sản còn bất cập; ô nhiễm môi trường ở ven biển, đảo chưa được cải thiện; một số vụ việc bức xúc chưa được giải quyết dứt điểm. Một bộ phận giáo viên chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới; nhiều trường không có khả năng giữ chuẩn; chất lượng khám, chữa bệnh tuy có cải thiện, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động còn hạn chế; xã hội hóa, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, thể dục, thể thao còn nhiều khó khăn. Hoạt động của các cơ quan báo, đài chưa có nhiều đổi mới; thiếu các động lực cạnh tranh sáng tạo; chạy theo số lượng, ít chú trọng nâng cao chất lượng; tin, bài phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn ít; thiếu những phóng sự hay...

Nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế là do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống chính trị có mặt thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, tính thụ động còn cao; công tác phối hợp, trao đổi thông tin; đề xuất, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội và về kiểm tra, xử lý dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên của các cơ quan chức năng chưa thường xuyên, kịp thời. Sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và một số sản phẩm công nghiệp của tỉnh giảm so với cùng kỳ; các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở một số dự án chưa được giải quyết dứt điểm; năng lực, nguồn vốn của một số nhà đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; đăng ký vốn lớn, nhưng thực hiện chưa nhiều; một số nơi còn trông chờ vào nguồn vốn từ ngân sách, chưa chủ động huy động nguồn lực đầu tư từ xã hội; một số cơ chế, chính sách của tỉnh chưa tạo động lực để thu hút đầu tư; thủ tục hành chính còn rườm rà; kỷ luật, kỷ cương có nơi vẫn còn lỏng lẻo; chưa tận tâm phục vụ, hỗ trợ nhà đầu tư.

Dự báo trong 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, thời tiết không thuận lợi; do vậy, tôi đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và khởi nghiệp; đoàn kết, nỗ lực, năng động, sáng tạo; quán triệt tổ chức thực hiện có hiệu quả 20 nhóm nhiệm vụ chủ yếu được xác định trong Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần này và Kết luận số 217-KL/TU của Tỉnh ủy. Tôi xin nhấn mạnh một số việc sau:

1. Từng cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; trọng tâm là: (1) Rà soát, sửa đổi, ban hành các quy định bảo đảm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; giảm hội họp, giấy tờ; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. (2) Hoàn thành việc xây dựng Đề án đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả. (3) Nắm chắc tình hình tư tưởng trong Đảng, tâm trạng, dư luận trong Nhân dân; kịp thời thông tin, định hướng và chỉ đạo giải quyết; đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các vấn đề tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. (4) Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (5) Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025. (6) Hoàn thành việc sửa đổi, ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ; Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá cán bộ; Quy chế về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán lý; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị của tỉnh; Đề án vị trí việc làm ở các cơ quan khối Đảng, Mặt trận, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; Đề án tổng thể điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. (7) Nghiên cứu thực hiện Đề án của Chính phủ về thí điểm đổi mới cách thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, sở, cấp phòng. (8) Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

2. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; trọng tâm là: (1) Nâng cao chất lượng giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân; xây dựng chính quyền liêm khiết, kiến tạo, hành động, phục vụ tổ chức, công dân, tạo môi trường thuận lợi để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. (2) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ các thủ tục hành chính không còn phù hợp, cản trở sự phát triển, tạo kẽ hở cho nhũng nhiễu, tiêu cực; nơi nào có phản ánh, kiến nghị chính đáng của tổ chức, công dân liên quan đến cán bộ, công chức thì phải kiểm tra, thanh tra công vụ; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. (3) Triển khai các thủ tục để thành lập Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; trọng tâm là: (1) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cạnh tranh sở, ngành, địa phương (DDCI); đo lường sự hài lòng của khách hàng về cải cách hành chính (PAR INDEX); hiệu số quản trị và hành chính công (PAPI); đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). (2) Hỗ trợ, đồng hành và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, thuế...  thành lập Quỹ khởi nghiệp của tỉnh. (3) Đa dạng hóa hoạt động xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, quảng bá và xây dựng hình ảnh, thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, du lịch của tỉnh. Có giải pháp liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm; liên kết đưa nông sản của tỉnh vào các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối, thương mại.

4. Huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, bảo đảm an sinh xã hội; trọng tâm là: (1) Khuyến khích, thu hút mạnh mẽ đầu tư theo hình thức đối tác công tư. (2) Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở các dự án; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư. (3) Hoàn thành Quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 huyện đảo Lý Sơn; hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án: Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất, Khu đô thị - công nghiệp Dung Quất; phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 24, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Dốc Sỏi - VSIP; khởi công dự án cầu Cửa Đại; đưa Bệnh viện Sản – Nhi vào hoạt động. (4) Ban hành các cơ chế, chính sách về: Hỗ trợ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trong đó chú trọng nông nghiệp công nghệ cao, nông sản hữu cơ; khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất thông qua các hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất; chính sách ưu đãi trong giao đất, cho thuê đất đối với các tổ chức cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản sạch, nông sản hữu cơ; chính sách hỗ trợ, khuyến khích trồng cây trồng mới có giá trị kinh tế cao; chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu; hỗ trợ khuyến khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm.                 
 
(5) Tiếp tục huy động, bố trí nguồn lực và  chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đưa huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017. (6) Tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu, nợ đọng thuế; thực hiện thu đúng, thu đủ; khai thác và nuôi dưỡng nguồn thu; phấn đấu thu đạt và vượt dự toán năm 2017.  (7) Tổ chức thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành giáo dục. (8) Thực hiện Dự án Khu dịch vụ chất lượng cao Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ban hành và tổ chức thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. (9) Thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững ở miền núi; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện thí điểm chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo ở miền núi để các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước đúng đối tượng, hiệu quả. (10) Khẩn trương ban hành  các cơ chế, chính về hỗ trợ sáng tác công trình, tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật; chính sách đãi ngộ, tôn vinh các nghệ nhân dân gian, tổ chức, cá nhân có công giữ gìn, trao truyền và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; chính sách khuyến khích, đãi ngộ thu hút, phát triển tài năng trẻ trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tổ chức tốt các hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Quảng Ngãi đến năm 2030… Hoàn thành hồ sơ Công viên địa chất Lý Sơn, dự án bảo tồn khẩn cấp Đảo Bé.

5. Nâng cao chất lượng công tác dân vận; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; trọng tâm là: (1) Nâng cao chất lượng tiếp xúc, đối thoại giữa bí thư các cấp ủy đảng với Nhân dân; chất lượng đối thoại của thủ trưởng các sở, ban, ngành với nhân dân qua sóng phát thanh - truyền hình tỉnh; chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. (2) Ban hành Đề án xét chọn và phát động phong trào công dân tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi. (3) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế trọng yếu của tỉnh; tăng cường công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Thực hành diễn tập khu vực phòng thủ theo kế hoạch. Mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm; bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

----------------------
(*) Tiêu đề do Báo Quảng Ngãi đặt. 

.
.