Cập nhật lúc: 10:28, 02/03/2017 [GMT+7]
.

Phát huy vai trò giám sát của nhân dân


(Báo Quảng Ngãi)- Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã nhấn mạnh đến nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết.

TIN LIÊN QUAN

Một trong những giải pháp được nhân dân quan tâm là, xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

 

Người dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn) trực tiếp tham gia giám sát quá trình thi công đường bê tông.            Ảnh: TL
Người dân thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh (Bình Sơn) trực tiếp tham gia giám sát quá trình thi công đường bê tông. Ảnh: TL


Tại Hội nghị triển khai công tác Mặt trận năm 2017 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng của Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh đến trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên, đoàn viên, hội viên và các đơn vị thuộc cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của nghị quyết đối với sự tồn vong của Đảng, của dân tộc. Qua đó, thấy hết trách nhiệm của mình trước Đảng, trước Nhân dân, để triển khai thực hiện có hiệu quả; không chỉ cam kết mà phải có hành động cụ thể, thực tế trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, chống suy thoái, chống "tự diễn biến," "tự chuyển hóa”.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội phải phát huy vai trò giám sát của nhân dân, báo chí...; xây dựng và thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa”; phát huy vai trò tích cực tham gia kiểm soát quyền lực, giám sát để quản lý xã hội công khai, minh bạch...

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã chỉ ra các nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trong đó, nguyên nhân chủ quan về mối quan hệ giữa tổ chức đảng và đảng viên với nhân dân, về phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng được nêu cụ thể là: “Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan truyền thông và nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên còn hạn chế, hiệu quả chưa cao”.  Nghị quyết đã xác định, phát huy vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội, của nhân dân, của báo chí, của công luận là một trong 4 nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Muốn phát huy vai trò giám sát của nhân dân, không có giải pháp nào hữu hiệu hơn là làm cho nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và tính cấp bách của nhiệm vụ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay; tính quyết liệt của việc ngăn chặn, đẩy lùi 27 biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nêu. Điều quan trọng hơn hết là, cấp ủy, chính quyền các cấp cần thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền dân chủ, tính sáng tạo, công khai, minh bạch, cung cấp đầy đủ thông tin để người dân được biết, được bàn bạc; phải thật sự tôn trọng ý kiến đóng góp của nhân dân.

 
Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; phát huy tính dân chủ, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia tố giác các hành vi vi phạm, tội phạm, các biểu hiện quan liêu, tiêu cực của cán bộ, đảng viên, người thi hành công vụ...

THANH THUẬN

 

.
.