Cập nhật lúc: 23:11, 22/02/2017 [GMT+7]
.

Công tác nội chính với những vấn đề đặt ra


(Baoquangngai.vn)- Trong năm qua, công tác nội chính đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng hoạt động của các cơ quan khối nội chính góp phần quan trọng, giữ vững ổn định chính trị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tuy nhiên so với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, công tác nội chính cũng còn nhiều vấn đề đặt ra.

TIN LIÊN QUAN

Với nhiều biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, nghiệp vụ của các ngành trong khối nội chính, tính trung bình trong năm qua tỉ lệ khám phá những vụ án đặc biệt quan trọng trong toàn tỉnh đạt tỉ lệ trên 93%.

Quang cảnh hội nghị công tác nội chính
Quang cảnh hội nghị công tác nội chính


Tổ chức 122 phiên tòa lưu động; thụ lý, giải quyết các loại án đạt tỉ lệ  99%; xác định những vụ án trọng điểm để điều tra, truy tố, đưa ra xét xử, phục vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức 60 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, hạn chế thấp nhất việc sai sót bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

Những kết quả đó có vai trò quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính. Bên cạnh đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong khối nội chính, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao. Đã tập trung phối hợp chỉ đạo để giải quyết, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời các vụ án án trọng điểm, án tham nhũng, những vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Đặc biệt là sự phối hợp nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Về công tác này, đối với các vụ án do Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo thì thường xuyên các cơ quan khối nội chính báo cáo với Ban Nội chính trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử để Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời, đáp ứng nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trong quá trình triển khai công tác nội chính các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã thể hiện rõ trách nhiệm trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện công tác nội chính, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhằm tăng cường sự lãnh đạo chặc chẽ và thường xuyên đối với hoạt động đối với các cơ quan khối nội chính, đã giúp các địa phương kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phức tạp, phát sinh liên quan đến an ninh trật tự.

Cấp ủy các huyện, thành phố đã thường xuyên giao ban khối nội chính để nắm bắt chỉ đạo các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan thi hành án cũng như các cơ quan khối nội chính để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những vụ án phức tạp trên địa bàn, các cơ quan khối nội chính thường xuyên tổ chức họp hội ý, đề xuất cấp ủy cho chủ trương để xử lý các vụ việc nghiêm trọng này, bảo đảm đúng theo quy định pháp luật của Nhà nước.

Công tác nội chính là một trong những thành tố quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nghiệm vụ, phát triển khinh tế, xã hội nhanh và bền vững. Tuy nhiên trên thực tế cũng còn một số cấp ủy, chính quyền cho rằng đây nhiệm vụ riêng của các cơ quan trong khối nội chính.

Vấn đề đặt ra là phải mở rộng phạm vi trách nhiệm, đặt công tác nội chính ngang tầm với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX đã xác định rõ mục tiêu và các giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nội chính.

Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực, đảm bảo công tác nội chính vững mạnh, hiệu lực và hiệu quả. Giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các cơ quan tố tụng, chất lượng công tác điều tra, truy tố, tránh bỏ lọt tội phạm, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác trước các loại tội phạm.

Tăng cường tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và thực thi pháp luật, đảm bảo kỷ cương, phép nước, công bằng xã hội; tiến tới thực hiện sự điều hành Nhà nước bằng pháp luật; mỗi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật.
 

Phan Thành Long
 

.
.