Cập nhật lúc: 20:51, 30/05/2016 [GMT+7]
.

Kết quả những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021


Ủy Ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 19 đơn vị bầu cử như sau:

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 1 (gồm 10 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Bình Sơn), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:


- Ông Đỗ Thiết Khiêm được 58.275 phiếu, đạt 82,84% số phiếu hợp lệ.
- Ông Võ Văn Hào được 50.137 phiếu, đạt 71,27% số phiếu hợp lệ.
- Bà Lê Na được 41.998 phiếu, đạt 59,70% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2 (gồm 14 xã thuộc huyện Bình Sơn), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Nguyễn Minh Tài được 48.091 phiếu, đạt 67,54% số phiếu hợp lệ.
- Bà Nguyễn Hoàng Hà được 43.263 phiếu, đạt 60,75% số phiếu hợp lệ.
- Ông Trần Hòa được 42.539 phiếu, đạt 59,74% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 3 (gồm 9 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Trà Bồng), số đại biểu được ấn định 2, số người ứng cử 3; số đại biểu trúng cử 2 đại biểu:


- Ông Hồ Ngọc Thịnh được 19.717 phiếu, đạt 87,65% số phiếu hợp lệ.
- Ông Dương Văn Tô được 15.588 phiếu, đạt 69,30% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 4 (gồm 9 xã thuộc huyện Tây Trà), số đại biểu được ấn định 2, số người ứng cử 4; số đại biểu trúng cử 2 đại biểu
:
- Ông Hoàng Anh Ngọc được 11.108 phiếu, đạt 92,63% số phiếu hợp lệ.
- Ông Tôn Long Hiếu được 9.219 phiếu, đạt 76,88% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 5 (gồm 3 xã thuộc huyện Lý Sơn), số đại biểu được ấn định 2, số người ứng cử 3; số đại biểu trúng cử 2 đại biểu:

- Bà Phạm Thị Hương được 15.081 phiếu, đạt 91,52% số phiếu hợp lệ.
- Bà Bùi Thị Quỳnh Vân được 13.348 phiếu, đạt 81,00% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 6 (gồm 11 xã thuộc huyện Sơn Tịnh), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Nguyễn Ngọc Thái được 65.889 phiếu, đạt 88,40% số phiếu hợp lệ.
- Ông Lê Hồng Vinh được 55.858 phiếu, đạt 74,94% số phiếu hợp lệ.
- Bà Hà Thị Anh Thư được 52.538 phiếu, đạt 70,49% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 7 (gồm 13 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Sơn Hà), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Bà Đinh Thị Thanh Hường được 45.290 phiếu, đạt 89,34% số phiếu hợp lệ.
- Ông Đỗ Văn Cường được 39.833 phiếu, đạt 78,58% số phiếu hợp lệ.
- Ông Đặng Minh Thảo được 37.561 phiếu, đạt 74,10% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8 (gồm 9 xã thuộc huyện Sơn Tây), số đại biểu được ấn định 2, số người ứng cử 3; số đại biểu trúng cử 2 đại biểu:

- Ông Đinh Quang Ven được 11.702 phiếu, đạt 92,45% số phiếu hợp lệ.
- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được 11.055 phiếu, đạt 87,34% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 9 (gồm 9 xã và 1 phường thuộc thành phố Quảng Ngãi), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Lê Viết Chữ được 65.385 phiếu, đạt 90,34% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Mạnh Hùng được 57.080 phiếu, đạt 78,86% số phiếu hợp lệ.
- Bà Trương Thị Mỹ Trang được 51.854 phiếu, đạt 71,64% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10 (gồm 5 xã và 8 phường thuộc thành phố Quảng Ngãi), số đại biểu được ấn định 5, số người ứng cử 8; số đại biểu trúng cử 5 đại biểu:

- Ông Nguyễn Tăng Bính được 94.393 phiếu, đạt 79,66% số phiếu hợp lệ.
- Ông Võ Thái Nguyên được 90.166 phiếu, đạt 76,10% số phiếu hợp lệ.
- Ông Trần Hoàng Tuấn được 82.424 phiếu, đạt 69,56% số phiếu hợp lệ.
- Ông Bùi Tá Tuân được 71.786 phiếu, đạt 60,59% số phiếu hợp lệ.
- Ông Lê Hạnh được 71.089 phiếu, đạt 60,00% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11 (gồm 5 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Tư Nghĩa), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Nguyễn Huỳnh (Hòa thượng Thích Hạnh Lạc) được 32.911 phiếu, đạt 72,82% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Minh Đạo được 31.001 phiếu, đạt 68,59% số phiếu hợp lệ.
- Bà Phan Đặng Nhân Ái được 25.089 phiếu, đạt 55,51% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12 (gồm 8 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Tư Nghĩa), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Lê Trung Thành được 44.342 phiếu, đạt 78,55% số phiếu hợp lệ.
- Ông Huỳnh Chánh được 41.887 phiếu, đạt 74,20% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Xuân Quang được 31.135 phiếu, đạt 55,15% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13 (gồm 11 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Nghĩa Hành), số đại biểu được ấn định 4, số người ứng cử 7; số đại biểu trúng cử 4 đại biểu:

- Ông Đặng Văn Minh được 58.796 phiếu, đạt 81,70% số phiếu hợp lệ.
- Ông Huỳnh Lòa được 57.546 phiếu, đạt 79,96% số phiếu hợp lệ.
- Ông Trần Văn Luật được 56.797 phiếu, đạt 78,92% số phiếu hợp lệ.
- Ông Trần Quang Tòa được 45.785 phiếu, đạt 63,62% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 14 (gồm 5 xã thuộc huyện Minh Long), số đại biểu được ấn định 2, số người ứng cử 3; số đại biểu trúng cử 2 đại biểu:

- Bà Đinh Thị Mai Sinh được 11.243 phiếu, đạt 95,17% số phiếu hợp lệ.
- Ông Võ Phiên được 10.436 phiếu, đạt 88,34% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15 (gồm 7 xã thuộc huyện Mộ Đức), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Trần Ngọc Căng được 49.098 phiếu, đạt 93,61% số phiếu hợp lệ.
- Bà Trần Thị Kiều Hoanh được 42.974 phiếu, đạt 81,93% số phiếu hợp lệ.
- Ông Huỳnh Văn Tố được 42.223 phiếu, đạt 80,50% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 16 (gồm 5 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Mộ Đức), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Phạm Thanh Tùng được 38.378 phiếu, đạt 86,68% số phiếu hợp lệ.
 - Bà Huỳnh Thị Ánh Sương được 32.493 phiếu, đạt 73,39% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Trung Tập được 30.198 phiếu, đạt 68,20% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 17 (gồm 19 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Ba Tơ), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Đinh Ngọc Vỹ được 34.618 phiếu, đạt 91,48% số phiếu hợp lệ.
- Bà Đinh Thị Hồng Minh được 32.137 phiếu, đạt 84,92% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Thế Nhân được 29.551 phiếu, đạt 78,09% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 18 (gồm 8 xã thuộc huyện Đức Phổ), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 5; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

- Ông Nguyễn Thanh Trang được 43.813 phiếu, đạt 79,85% số phiếu hợp lệ.
- Ông Nguyễn Tấn Đức được 40.074 phiếu, đạt 73,04% số phiếu hợp lệ.
- Ông Đoàn Dụng được 34.566 phiếu, đạt 63,00% số phiếu hợp lệ.

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 19 (gồm 6 xã và 1 thị trấn thuộc huyện Đức Phổ), số đại biểu được ấn định 3, số người ứng cử 6; số đại biểu trúng cử 3 đại biểu:

 - Ông Trần Em được 46.256 phiếu, đạt 84,11% số phiếu hợp lệ.
 - Ông Nguyễn Cao Phúc được 40.992 phiếu, đạt 74,54% số phiếu hợp lệ.
- Ông Trần Ngọc Phương được 29.405 phiếu, đạt 53,47% số phiếu hợp lệ.
 
.
.