Cập nhật lúc: 20:56, 26/04/2016 [GMT+7]
.

Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH khóa XIV


Chiều 26/4, tại Nhà Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Hạnh Phúc đã chủ trì cuộc họp báo công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.

 

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết và Danh sách chính thức 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV:
 

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
QUỐC GIA


Số: 270 /NQ-HĐBCQG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016
 
NGHỊ QUYẾT
Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13;
 
Căn cứ danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV do Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giới thiệu;

Căn cứ danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử của Uỷ ban bầu cử tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,
 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Công bố danh sách 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các cơ quan có liên quan ở Trung ương, địa phương và các cá nhân theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 
  TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA
CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Thị Kim Ngân


------------------------------
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước TẠI ĐÂY.
 
Theo quochoi.vn
.